Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

26 października 2016
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

RWZ.062.1.2016

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

25 października 2016
Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w roku 2017

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w roku 2017.

Postępowanie o zamówienie publiczne  o wartości  szacunkowej  nie  przekraczającej  kwoty 30  000 euro prowadzone   jest , na podstawie  art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Ustawa Pzp) (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie z Wewnętrznymi Unormowaniami Zamawiającego bez stosowania Ustawy PZP

 Publikacja ogłoszenia:

  1. Nieobowiązkowe Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień  Publicznych  drogą elektroniczną znak BZP  nr  329375-2016      z  dnia 24/10/2016 r.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Mrągowskiego  –  http://www.bip.powiat.mragowo.pl/  w  dn.  24/10/2016 r.
  3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie, od dn. 24/10/2016 r. do  dn. ….…./……/2016 r.

                Składanie ofert do dnia  :    8.11.2016 r. do  godz.   9.00
                Otwarcie ofert dnia   :          8.11.2016 r.       godz. 10.00

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

24 października 2016
Czytaj więcej o: Wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów i dostarczenie ich do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w roku 2017

Uchwała nr XXV/133/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/247/2001 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Tałtach stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

19 października 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXV/133/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.

Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/8/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2014r.  w sprawie powołania Komisji Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

19 października 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXV/132/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.

Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/9/2014 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

19 października 2016
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXV/131/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13 października 2016r.