Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2021-08-01 ( Imieniny: Jarosława, Justyny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXVIII/171/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/171/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Podejmuje się zamiar rozpoczęcia z dniem 1 września 2021 r. stopniowej likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie, wchodzącej w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie, poprzez wstrzymanie od roku szkolnego 2021/2022 naboru do klasy pierwszej.
  2. Postępowanie likwidacyjne II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13 zakończy się z dniem 31 sierpnia 2023 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia stopniowej likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13,  w szczególności do zawiadomienia o zamiarze stopniowej likwidacji rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji tej placówki oraz reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o radzie dialogu społecznego organizacji związkowych celem uzyskania opinii, o której mowa w art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

UZASADNIENIE

Uchwała ma charakter intencyjny i jest uchwałą wszczynającą procedurę likwidacji szkoły poprzez stopniowe wygaszanie polegające na wstrzymaniu od nowego roku szkolnego 2021/2022 naboru do klasy pierwszej.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 910) szkoła publiczna z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (dorosłych uczniów) i właściwego kuratora oświaty.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dot. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Mrągowie przy ul. Nadbrzeżnej 13, jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie będzie można podjąć uchwałę o likwidacji poprzez wygaszanie tej szkoły.

W obecnym roku szkolnym uczęszcza do tej szkoły 22 uczniów. W ubiegłym roku nie dokonano naboru do klasy pierwszej (brak chętnych). W klasie ósmej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego w ZOS „Baza” (potencjalni uczniowie do klasy pierwszej liceum) jest tylko 8 uczniów. Chęć kontynuacji nauki w liceum wyraża wstępnie tylko 1 uczeń i jego rodzic.

W związku z powyższym w przyszłym roku szkolnym nie będzie naboru do tej szkoły. Uczniowie dokończą naukę w szkole podstawowej, a zajęcia sportowe będą odbywać się będą tak jak dotychczas w MOS-ie.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U z 2020 r. poz. 2138) uczniowie uczęszczający do tych szkół biorą udział we współzawodnictwie sportowym. Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym jest nieodłącznym elementem szkolenia sportowego, dzięki któremu uczniowie uzdolnieni sportowo podnoszą swój poziom sportowy. W przypadku uczniów nie przynależących do żadnego klubu nie można mówić o współzawodnictwie sportowym. W związku z powyższym uczniowie nie posiadający przynależności klubowej powinni przejść od nowego roku szkolnego do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych. Natomiast z „Granicą” Kętrzyn szkoła nie ma podpisanego porozumienia o współpracy.

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową Powiatu Mrągowskiego konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji wydatków budżetowych. W 2020r. wydatki finansowe na prowadzenie tej szkoły wyniosły ok. 1.000.000 zł przy 3 oddziałach (subwencja na 27 uczniów – 368.496 zł). W 2021 r. wydatki są zaplanowane w wysokości 1.006.912 zł na 3 oddziały (subwencja planowana - 292.291 zł, na 22 uczniów). W 2022r. będą to 2 oddziały i 14 uczniów.

Należy uznać, że dalsze utrzymywanie funkcjonowania szkoły w tym zakresie działania, z taką liczbą uczniów, którzy w bardzo małej liczbie reprezentują odpowiedni poziom sportowy i osiągają wysokie wyniki sportowe, jest niezasadne.

Zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie szkoły, organ prowadzący zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zawiadomi o tym zamiarze: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVIII/171/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lutego 2021 r. (PDF, 103.6 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-22 12:34:09przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-02-22 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:347

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo