OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2017

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, ul. Sobczyńskiego 1A, 11-700 Mrągowo

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora  oraz  inne  stanowisko kierownicze,  w  poszczególnych  typach  publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr  184, poz. 1436 z póź. zm.):

  1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole/placówce;

   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

   4. uzyskał:

    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a usta. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),

   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.), a w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2062 r. poz. 1842 z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z póź. zm.);

  2. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

   2. ukończyła studia magisterskie;

   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

   6. spełnia wymagania określone w pkt I.1 pkt 2, 5, 7 i 9.

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie,

  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3);

  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z póź. zm.);

  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z póź. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.);

  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z póź. zm.),  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z póź. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

 3. Na żądanie Zarządu Powiatu w Mrągowie kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. II ppkt. 2, 4, 5, 11 i 12.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MRĄGOWIE”, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo w terminie do dnia 02.06.2017 r. do godziny 15:00 . 
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w  Mrągowie – w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i  członkowie  komisji zostaną powiadomieni indywidualnie – nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:975

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-05-09 11:26:22Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiOGŁOSZENIE O KONKURSIE