Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Mrągowo, 22.11.2019 r.

Nasz znak: ZP.272.1.2019.KD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA TABLICE REJESTRACYJNE

Uprzejmie zapraszam do składania nam ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

Wymagania wobec Wykonawcy tablic

 1. Załączenie do składanej oferty kopii ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydanego przez właściwego Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 75aa i art. 75ac ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 2. Wykonanie i dostarczanie (w oddzielnych koszulkach foliowych poszczególne numery rejestracyjne) do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie w ciągu 2020 roku w określonych ilościach i wg określonych rodzajów oraz wg wzorów określonych obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania zamówień na ich produkcję i dostawę.
 3. Termin dostarczania tablic do siedziby Odbiorcy wynosi 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia i zgodnie z zamówieniem
 4. Wykonawca udziela 2- letniej gwarancji na wykonane i dostarczone tablice.
 5. Urząd zastrzega sobie prawo regulacji ilości zamawianych w ciągu roku określonych rodzajów tablic rejestracyjnych wg bieżących potrzeb oraz wg wzorów określonych obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania zamówień na ich produkcję.
 6. Możliwość rezygnacji z zakupu części tablic rejestracyjnych.

Rodzaje i ilość tablic rejestracyjnych wymaganych zamówieniem:

 1. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, zmniejszone, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w kompletach – 3 500
 2. Samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w sztukach – 400
 3. Motocyklowe (w tym: zwyczajne, indywidualne, tymczasowe, badawcze, zabytkowe) – w sztukach – 400
 4. Motorowerowe (w tym: zwyczajne, tymczasowe, badawcze) – w sztukach – 200

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru należy złożyć wraz z kopią ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i zaakceptowanym wzorem umowy w terminie do dnia 9 grudnia 2019 r. do godz. 9:00 do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A z dopiskiem na kopercie: "Oferta na tablice rejestracyjne. Nie otwierać przed godz. 9:00 do dniu 9 grudnia 2018 r."

 

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfZaproszenie (240,1 KB)

pdfZałącznik nr 1 – formularz ofertowy (369,6 KB)

pdfZałącznik nr 2 – wzór umowy do zaakceptowania (292,7 KB)

pdfZałącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO (221,6 KB)

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Zamawiający informuje co następuje :

 1. Do godz. 9:00 dnia 9.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie.
 2. Dnia 9.12.2019 r. o godz. 10:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert.
  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Komisja podała do publicznej wiadomości informację, że Zamawiający zamierza, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 80 000,00 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi kwotę 98 400,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta i 00/100 złotych brutto ).
 3. W trakcie otwarcia oferty Zamawiający podał do publicznej wiadomości nazwę Wykonawcy, który złożył ofertę, adresy, kwotę w złotych jaką zaoferował.
  Pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo określone w zaproszeniu. Zamawiający nie podawał takich informacji w trakcie otwierania ofert, gdyż warunkiem uczestnictwa w przetargu było między innymi zaakceptowanie tych warunków przez Wykonawcę.
 4. W przedmiotowy zamówieniu została złożona niżej wymieniona oferty :
  Numer ofertyNazwa / adres Wykonawcy

  Wartość oferty brutto w złotych

  1 „EUROTAB" sp. z o. o.
  Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje
  96 186,00
 5. Wykonawca otrzyma w/w informację drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfInformacja o otwarciu ofert (81 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-11-22
Data publikacji:2019-11-22
Wytwarzający/Odpowiadający:Krzysztof Dąbkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:171

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-17 11:46:33Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuZaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne
2019-11-22 10:25:32Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiZaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne