Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MRĄGOWIE

Ogłoszenie o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MRĄGOWIE

STAROSTA MRĄGOWSKI OGŁASZA KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MRĄGOWIE
11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 1

Termin składania ofert: 15 lipca 2020 r.

Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (1 etat)

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo

Ogłoszono dnia: 22.06.2020 r.

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów
  1. Wymagania niezbędne:
   1. wykształcenie wyższe,
   2. co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
   5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
   6. nieposzlakowana opinia,
   7. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia,
   2. co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy,
   3. opracowanie i przedłożenie koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
   4. znajomość przepisów:
    1. z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności funkcjonowania samorządu terytorialnego,
    2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
    4. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
    5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
    6. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
    7. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),
    8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    9. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
    10. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
    11. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
    12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
    13. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
    14. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
    15. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
    16. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
   5. wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi,
   6. umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i kierowania zespołem ludzkim,
   7. wysoka kultura osobista,
   8. komunikatywność, dyspozycyjność i kreatywność,
   9. znajomość obsługi powszechnie używanych aplikacji biurowych,
   10. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint) oraz urządzeń biurowych,
   11. umiejętność pracy w zespole,
   12. inicjatywa, rzetelność, komunikatywność.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. podejmowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia,
  2. zapewnienie realizacji zadań Powiatu Mrągowskiego w zakresie polityki rynku pracy,
  3. zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,
  4. inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,
  5. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,
  6. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,
  7. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Mrągowskiego upoważnienia,
  8. projektowanie i realizacja budżetu Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, prowadzenie gospodarki inwestycyjno – remontowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
  9. planowanie i wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
  10. realizacja polityki zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie,
  11. współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.
 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy, praca
  w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku bez windy, bezpośredni kontakt z klientem, wyjazdy służbowe, praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, 40 godz. tygodniowo.
  Przewidywany termin zatrudnienia : nie wcześniej niż po 15 września 2020 r.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych
  Informuję, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie wynosił więcej niż 6%.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
  2. życiorys zawodowy – Curriculum Vitae,
  3. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
  4. oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
  5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,
  10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 6. Dokumenty dodatkowe:
  1. opracowanie i przedłożenie koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie (nie więcej niż trzy strony A4),
  2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach,
  3. inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.
 7. Termin, sposób i miejsce:
  1. termin: 15 lipca 2020 r.
  2. miejsce i sposób:
   wymagane dokumenty aplikacyjne (w formie pisemnej) należy:
   1. składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie : w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie pokój 15 przy ul. Królewieckiej 60 A lub
   2. przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie".

   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje doręczone po terminie składania dokumentów oraz w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone do nadawcy.

 8. Informacje dodatkowe
  Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe a także złożyć komplet wymaganych dokumentów.
  1. Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło.
  3. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
  4. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego będą kierowane do odbycia służby przygotowawczej. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
  5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
  6. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
   1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Mrągowski (dalej: Administrator), dane kontaktowe: ul. Królewiecka 60 A 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 01 50, fax 89 741 72 75, e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl
   2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
   3. celem przetwarzania danych osobowych kandydata jest przeprowadzenie procesu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie
   4. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (to jest na podstawie Pana/Pani zgody),
    2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   5. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, jednakże dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.
   6. dane osobowe zgromadzone w danym naborze będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru
   7. kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w kandydata ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem
   8. dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu
   9. podanie przez kandydata danych osobowych jest:
    1. wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze,
    2. dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie (PDF, 1.45 KB)

Ikona pliku pdfRegulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie (PDF, 2.35 MB)

Ikona pliku MS WORDRegulamin naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie (DOC, 104 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (PDF, 367 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (DOCX, 18 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOCX, 15.7 KB)

Informacje dodatkowe

Zarządzenie nr 24/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie : ogłoszenia naboru na wolne od 16 września 2020 r. kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

Zarządzenie nr 22/2020 Starosty Mrągowskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie : regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE OD 16 WRZEŚNIA 2020 R.
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MRĄGOWIE

Mrągowo, dnia 16 września 2020 r.

Nasz znak: OR.2111.2.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019, poz. 1282) informuję, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie została wybrana kandydatka - Pani Anna Leoniuk zam. Mrągowo.

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, po czym przystąpiła do testu kwalifikacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz przedstawiła koncepcję rozwoju Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie. Celem tych technik naboru było sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatki niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie. Pani Anna Leoniuk uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów aplikujących do stanowiska dyr. PUP w Mrągowie. Wykazała się wysokim poziomem kompetencji i wiedzy podczas całego procesu rekrutacji.

Starosta
Barbara Kuźmicka-Rogala

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o wynikach naboru (PDF, 29.3 KB)

Autor: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-06-22 15:42:39przez: Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2020-06-22 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-09-16 15:04przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4428

Rejestr zmian

 • [2020-09-16 15:04:03]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-24 09:15:15]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-23 10:20:13]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-23 07:59:56]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-22 15:42:44]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo