Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2025r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020., poz. 1057 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
  2. Przeprowadzenie niniejszej procedury nie może zakłócić ciągłości funkcjonowania opieki nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie.
  3. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wyłoniony w nim podmiot zobowiązany jest przejąć opiekę nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie na dzień podpisania umowy o realizację zadania publicznego.
 2. Rodzaj zadania
  1. Zadanie własne powiatu pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2025r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
  2. Zastrzega się możliwość okresowego zwiększenia liczby wychowanków w sytuacjach określonych w art. 95 ust. 3a ustawy z dnia 9 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 447), zwanej dalej „ustawą”.
 3. Okres realizacji zadania:
  • od 1 grudnia 2022r. do 30 listopada 2025r.
 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  1. Na realizację zadania w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022r. przeznacza się dotację w wysokości 3.969,77zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka.
  2. Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2023-2025 będzie wynosić 4.000,00zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka, po jej waloryzowaniu w każdym roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej.
 5. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania
  1. Dotacja na realizację zadania ma charakter roczny i przekazywana będzie w miesięcznych transzach płatnych z góry, według stanu wychowanków na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
  2. Wysokość miesięcznej transzy dotacji ustalana będzie proporcjonalnie do liczby wychowanków i okresu ich faktycznego, liczonego w dniach, pobytu w Placówce w danym miesiącu. Kwota rozliczenia uwzględniana będzie przy przekazywaniu dotacji za kolejny miesiąc.
  3. Kwota dotacji uwzględnia koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące koszty obsługi księgowej, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych itp.
  4. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, ograniczenia co do wydatkowania dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze określi umowa.
 6. Warunki realizacji zadania
  Warunkiem realizacji zadania jest:
  1. posiadanie zezwolenia Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych,
  2. wykonanie zadania w oparciu o zasoby lokalowe Powiatu Mrągowskiego lub Oferenta,
  3. świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb wychowanków,
  4. realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów wykonawczych,
  5. współpraca przy realizacji zadania w szczególności z:
   • Zarządem Powiatu w Mrągowie,
   • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
   • ośrodkami pomocy społecznej,
   • innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 7. Termin, miejsce i sposób składania ofert
  1. 1. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po upływie tego terminu lub w innym niż określone w ust. 3 miejscu uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
  2. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, potwierdzona właściwą pieczęcią z datą wpływu (datownikiem).
  3. Oferty należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.
  4. Oferta musi być sporządzona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik
   do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
   z 2018r., poz. 2057).
  5. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut/regulamin organizacyjny),
   2. sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),
   3. zezwolenie Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych (dotyczy podmiotów, które dysponują już zezwoleniem) lub oświadczenie o uzyskaniu i przedłożeniu takiego zezwolenia w terminie uzgodnionym z Zarządem Powiatu,
   4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/lokali, na terenie których placówki mają być prowadzone,
   5. regulaminy organizacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych lub ich projekty (dla każdej placówki odrębnie).
   6. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.
   7. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 5 muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie komisja konkursowa. Ocena zostanie dokonana również, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
  3. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
   1. kryteria formalne:
    • weryfikacja terminu złożenia oferty i jej kompletności,
    • ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
   2. kryteria merytoryczne:
    • możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot (w tym potencjał organizacji i doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu),
    • jakość wykonania zadania, doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować to zadanie (np.: spodziewane efekty realizacji zadania, zgodność działań z opisem grupy adresatów, atrakcyjność prowadzonych działań i form pracy z wychowankami i ich rodzinami),
    • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przyjęta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),
    • planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
    • realizacja zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne).
  4. Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w określonym przez nią terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
  5. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych lub nie uzupełniona albo nie poprawiona w terminie zostanie odrzucona.
  6. Uwzględniając kryteria wskazane w ust. 3 komisja konkursowa będzie rekomendować Zarządowi Powiatu w Mrągowie wybór oferty przedstawiającej najlepszy bilans przewidywanych kosztów do zadań i standardu usług zleconego zadania.
  7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie.

 9. Informacja o zrealizowanych w latach ubiegłych zadaniach tego samego rodzaju i koszcie ich realizacji
  Na realizację tego samego rodzaju zadania tj. prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych przekazano środki w wysokości :

  Nazwa organizacji pozarządowej Rodzaj zadania Środki finansowe*
  przekazane
  w 2021r.
  przekazane
  w okresie I-IV 2022r.
  Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych  zapewniających łącznie 37 miejsc 1.681.583,97zł 578.461,62zł

  * wysokość środków finansowych została ustalona z uwzględnieniem faktycznej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 10. Postanowienia końcowe
  1. Zarząd Powiatu w Mrągowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
  2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:
   • nie zostanie złożona żadna oferta,
   • żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  3. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
  4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Powiatu Mrągowskiego oraz opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na stronie internetowej www.powiat.mragowo.pl terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu.
  5. Podmiot, którego ofertę wybrano zostanie niezwłocznie pisemnie o tym powiadomiony i zaproszony do zawarcia umowy.
  6. W przypadku niezawarcia umowy z wybranym podmiotem z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu w Mrągowie może wybrać inny podmiot, którego oferta była przedmiotem prac komisji konkursowej.

 

Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie konkursu udziela – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie oraz specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, tel. 89 743 33 60.

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie wraz z załącznikiem (projekt umowy) (PDF, 2.05 MB)

Ikona pliku MS WORD Załącznik do ogłoszenia - projekt umowy (DOCX, 31.2 KB)

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-19 11:33przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2022-05-19 12:16przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:127

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.