Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Mrągowo, maj 2022r.

WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3. 11. 2020 r.

Głównym celem Programu współpracy na rok 2021 było kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez:

 • budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu,
 • wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych,
 • stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności obejmujących swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

Celami szczegółowymi programu są:

 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu,
 • zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
 • stała partnerska współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 • udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

Do zadań priorytetowych w roku 2021 zaliczono:

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  • wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
  • organizowanie imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.
 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
  • organizowanie czasu wolnego, terapii, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i osób po aktywności zawodowej.
 3. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego :
  • rozwój świadomości kulturowej,
  • promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
  • działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.
 4. Zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody :
  • edukacja ekologiczna ,
  • wspieranie rozwoju bazy służącej dla rozwoju edukacji ekologicznej,
  • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska przez termomodernizację energii odnawialnej.
 5. Zadanie z zakresu edukacji prawnej :
  • zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
  • poradnictwo specjalistyczne oraz prawne
  • pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych
  • udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.

Realizacja zadań publicznych, zleconych organizacjom pozarządowym lub podmiotom uprawnionym odbyła się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

1. OTWARTY KONKURS OFERT

W celu zlecenia realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom pożytku publicznego w roku 2021 przeprowadzono II otwarte konkursy ofert. Pierwszy konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 133/882/2021 Zarządu Powiatu z dnia 02.03.2021 r., który obejmował pięć zadań z zakresu:

 1. Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej . Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego i tradycji. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych).
 3. Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych).
 4. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 1.500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
 5. Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody .

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania : 1.500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

W budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2021, na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
Konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 133/882/2021 Zarządu Powiatu z dnia 02.03.2021 r.

Oferty w otwartym konkursie ofert złożyło 3 oferentów:

 1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – zadanie: Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie.
 2. Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie - zadanie: Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia- „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021”
 3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „AS” Mrągowo - zadanie: Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia - „Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mrągowskiego ”.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie Uchwałą Nr 136/889/2021 z dnia 23. 03. 2021 r. do zaopiniowana ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, pozytywnie zaopiniowała złożone oferty 3 oferentów, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację i podpisano 3 umowy o realizacje zadania publicznego. W skład komisji weszli przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Wszyscy członkowie komisji złożyli stosowne oświadczenia, że nie są związani z którymkolwiek z podmiotów składających ofertę w konkursie. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swojego reprezentanta do prac w komisji konkursowej.

Dotację we wnioskowanej kwocie przyznano następującym oferentom:

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie - 10 000,00 zł.
 • Klubo Sportowy „AS” Mrągowo – 4 000,00 zł.
 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „ Czos” w Mrągowie - 4.000,00 zł.

Podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, przekazano dotację oraz podpisano z oferentami umowy o łącznej wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
Informacje o ogłoszeniu, jak i wynikach konkursu zamieszczono w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie internetowej powiatu mrągowskiego oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań w otwartym konkursie ofert, Zarząd Powiatu w Mrągowie, dnia 18.06.2021 r. podjął Uchwałę Nr 150/1004/2021 o ogłoszeniu II Konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymieniono w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs obejmował dwa zadania z zakresu:

 1. Organizowania czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej : 2.000 zł,
 2. Organizowania imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia : 2.000 zł.

W terminie wyznaczonym do składania ofert, tj. do dnia 19 sierpnia 2021 r. nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd Powiatu w Mrągowie, Uchwałą Nr 162/1086/2021 z dnia 31.08.2021 r. unieważnił II otwarty konkurs ofert.

2. ROZLICZENIE WSPIERANYCH ZADAŃ

Organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje na realizacje zadań publicznych zostały zobowiązane do złożenia sprawozdania końcowego z ich realizacji oraz wydatkowania przekazanych im środków. Pracownik Starostwa Powiatowego w Mrągowie dokonał analizy przedłożonych sprawozdań, pod kątem ich zgodności z podpisanymi umowami. Wyniki kontroli przedłożono Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

 1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie
  Pozytywnie ocenia się działania Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.
  Na realizację ww. zadania Zarząd Powiatu w Mrągowie przekazał kwotę w wysokości 10 000 zł. Zgodnie z Umową Nr 1/2021 z dnia 06.05.2021 r. zleceniobiorca zobowiązał się przekazać wkład własny finansowy w wysokości 2645,00 zł co stanowiło 20,92% całej kwoty przewidzianej na realizację zadania. Po analizie przedstawionej dokumentacji oraz sprawozdania końcowego wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 13 144,79 zł. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 76,08% i zmniejszył się o 3%.
  Celem głównym realizacji zadania była nieodpłatna stała opieka pielęgniarsko – rehabilitacyjno - socjalna 20 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, bezpośrednio w ich środowisku domowym, a także świadczenie wspierających usług o charakterze pielęgniarsko - rehabilitacyjno-socjalnym w zorganizowanych do tego celu pomieszczeniach Parafii Rzymskokatolickiej dla około 300 osób.
  W trakcie realizacji zadania :
  • wydano/wypożyczono sprzęt niezbędny w procesie pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,
  • wydano leki na podstawie recept - 344 opakowania,
  • udzielono stacjonarnej pomocy poradniczo - informacyjnej w budynku Parafii,
  • wykonano podstawowe badania w zakresie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tętna i poziomu krwi – 112 zabiegów,
  • wykonano zabiegi z zakresu profilaktyki dla obłożnie chorych - 147 zabiegów,
  • wypracowano roboczogodziny pielęgniarskie - 490 godzin,
  • naprawiono sprzęt medyczny – 10 szt,
  • przeprowadzono zajęcia usprawniające dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania / (pacjenci leżący i wymagający wsparcia i rehabilitacji psycho - ruchowej) - 25 świadczeń tygodniowo,
  • udzielono porady i inne fachowe wyjaśnienia - 42 tygodniowo,
  • wykonano wspierające usługi pielęgniarsko - opiekuńcze świadczone u osób chorych, starszych i niepełnosprawnych: 25 tygodniowo,
  • wykonano działania profilaktyczne zapobiegające lub ograniczające ryzyko wystąpienia powikłań w czasie stosowania metod pielęgnacji, leczenia i rehabilitacji,
  • wykonano podstawowe badania pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna, poziomu cukru we krwi (ogółem 607 zabiegów).
   W rezultacie przeprowadzonych działań w zakresie zadania publicznego na terenie powiatu mrągowskiego, rozwiązano wiele problemów społecznych 90 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych a także złagodzono negatywne skutki marginalizacji, wykluczania i zaniedbywania tychże osób, zwłaszcza w okresie zagrożenia epidemiologicznego covidem. Poprawił się stan zdrowia oraz kondycja psycho – fizyczna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, wspieranych i rehabilitowanych w czasie świadczonej opieki i pielęgnacji a także podczas organizowanych i prowadzonych zajęć i o charakterze rehabilitacyjnym. Stwierdzono również, że realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte w 100 %. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18. 05. 2022 r.
 2. Klub Sportowy „AS” Mrągowo
  Pozytywnie ocenia się działania Klubu Sportowego „AS” Mrągowo w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Organizowanie imprez sportowych popularyzacja zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu mrągowskiego”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie. Na realizację ww. zadania Zarząd Powiatu w Mrągowie przekazał kwotę w wysokości 4 000 zł. Zgodnie z Umową Nr 2/2021 z dnia 06.05.2021 r. zleceniobiorca zobowiązał się przekazać wkład własny finansowy w wysokości 1000,00 zł co stanowiło 20,00% całej kwoty przewidzianej na realizację zadania. Po analizie przedstawionej dokumentacji oraz sprawozdania końcowego wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 5289,58 zł. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 75,62% i zmniejszył się o 4,38%.
  Celem głównym realizacji zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz inwestowanie w kapitał ludzki poprzez m.in. przekazywanie odpowiednich wzorców zachowań, żywieniowych czy propagowanie wolontariatu.
  Celem szczegółowym realizacji zadania było:
  • poprawienie kondycji fizycznej wychowanków Klubu, ich ogólnego rozwoju i umiejętności koszykarskich oraz wybór do kadry województwa co najmniej jednego zawodnika,
  • nauczenie w grupie odpowiedzialności,
  • zwiększenie liczby osób aktywnych fizycznie mieszkających na terenie Powiatu Mrągowskiego,
  • pokazanie, że sport i zdrowe współzawodnictwo w duchu Fair Play jest lepszą alternatywą na spędzenie czasu niż siedzenie przed telewizorem czy komputerem.
   W trakcie realizacji zadania:
  • poprawiono kondycję i ogólną sprawność fizyczną zawodników,
  • wzrosło zainteresowanie uprawianiem dyscypliny jakim jest koszykówka,
  • wzrosła liczba uczestników, dołączyło 10 nowych zawodników.
   Realizowane zadanie miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz inwestowanie w kapitał ludzki poprzez m.in. przekazywanie odpowiednich wzorców zachowań oraz promowanie koszykówki jako dyscypliny sportu, a także miało przyczynić się do większej świadomości, aktywności i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zajęcia miały na celu poprawę kondycji fizycznej, współpracy działania w grupie, odpowiedzialności oraz pokazanie, że sport i zdrowe współzawodnictwo w duchu Fair Play jest lepszą alternatywą na spędzenie czasu niż siedzenie przed telewizorem czy komputerem.
   W czasie przeprowadzonych czynności kontrolnych z realizacji ww. zadania stwierdzono, że zakładane cele zadania zostały zrealizowane. Dzięki uczestnictwie w treningach zawodnicy poprawili kondycję i ogólną sprawność fizyczną o około 10%. Zawodnicy z grupy 2006 – 2007 wzięli udział w 44 treningach, grupa 2008-2010 w 65 treningach, grupa 2010 i młodsi w 65 treningach. W okresie od maja do grudnia 2021 r., do klubu dołączyło 10 nowych zawodników. Zawodnicy klubu wzięli udział w 1 meczu sparingowym, 1 meczu ligowym i 4 turniejach ogólnopolskich. Organizowane turnieje oraz sparingi były okazją do promocji Powiatu Mrągowskiego. Stwierdzono również, że realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte w 100 %. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18. 05. 2022 r.
 3. Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” w Mrągowie
  Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „Czos” w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn – „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu mrągowskiego” - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2021”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wykorzystana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.
  Na realizację ww. zadania Zarząd Powiatu w Mrągowie przekazał kwotę w wysokości 4 000 zł. Zgodnie z Umową Nr 3/2021 z dnia 06.05.2021 r. całkowity koszt zadania wynosi 13000,00 zł. Zleceniobiorca zobowiązał się przekazać wkład własny finansowy w wysokości 3000,00 zł, od odbiorców zadania 2000 zł co stanowiło 38,46% do otrzymanej kwoty dotacji oraz 4000,00 zł wkładu osobowego co stanowiło 30,77% w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji. Udział kwoty dotacji w wysokości 4000,00 zł zgodnie z umową miał stanowić 30,77% w całkowitych kosztach zadania. Po analizie przedstawionej dokumentacji oraz sprawozdania końcowego wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 14238,04 zł. Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 28,09% i zmniejszył się o 2 %.
  Celem głównym realizacji zadania było upowszechnianie żeglarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, edukacja różnych grup społecznych w zakresie bezpieczeństwa ,zasad klas sportowych. Zawodnicy ścigają się na własnych łodziach, ale istnieje też możliwość wypożyczenia wcześniej przygotowanego sprzętu (finał rozgrywa się na łodziach monotypowych dostarczonych przez organizatora). Cykl regat wpisuje się także w kalendarz innych imprez miejskich, co sprawia, że zawody obserwuje rokrocznie wielu kibiców, a infrastruktura umożliwia oglądanie regat z niemal dowolnego miejsca akwenu oraz lądu (organizator zapewnia także możliwość obserwowania regat także z wody dzięki tramwajom wodnym).
  Celem szczegółowym realizacji zadania było:
  • upowszechnianie żeglarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  • edukacja różnych grup społecznych w zakresie bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych oraz budowania filarów wiedzy żeglarskiej i ducha rywalizacji sportowej,
  • promocja sportu,
  • promocja żeglarstwa,
  • promocja Powiatu Mrągowskiego.
   W trakcie realizacji zadania:
  • nabyto przez zawodników regat umiejętności prawidłowego żeglowania i zachowania się w obliczu różnych zagrożeń związanych z wodą ( protokoły sędziego z regat),
  • promowano sport i żeglarstwo na terenie Powiatu Mrągowskiego.
   Podczas realizacji zadania Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” zorganizowało 2 imprezy eliminacyjne o zasięgu ogólnopolskim 29 - 30.05.2021 r. (otwarcie Pucharu Polski Jachtów Kabinowych) i 3 - 4.07.2021 r.(Dni Mrągowa 2021, Puchar laser Masters, FINN). Imprezy były skierowane zarówno dla początkujących żeglarzy ( każde zawody poprzedza prelekcja z zakresu bezpieczeństwa, zasad zachowywania się na wodzie a także z zakresu przepisów żeglarskich, prowadzona przez sędziów najwyższej klasy międzynarodowej), a także dla doświadczonych zawodników startujących w innych imprezach rangi ogólnopolskiej, a poszczególne regaty były także wpisane do wielu innych kalendarzy klas sportowych.
   Zadanie mimo pandemicznych utrudnień udało się zrealizować w 100%, co jest warte podkreślenia, bo wielu organizatorów zdecydowało się na rezygnację z organizacji imprez. Zawody żeglarskie organizowane w ramach cyklu Żeglarskie Grand Prix Mrągowa, mają także jedną z najwyższych frekwencji żeglarskich w województwie.
   Stwierdzono również, że realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte w 100 %. Sprawozdanie końcowe z realizacji zleconego zadania publicznego zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19. 08. 2021 r.
2. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wsparcie pozafinansowe

Starostwo Powiatowe w Mrągowie wspiera organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez różne formy współpracy. Wsparcie pozafinansowe dla omawianych organizacji opiera się głownie na art. 4 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 ze zm.) Zasadniczą rolę w roku 2021 odgrywał przepływ informacji

 1. Na oficjalnej stronie internetowej powiatu znajduje się zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym. Zamieszczane są w niej m.in.:
  • wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Mrągowskiego, - bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach,
  • informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz terminy składania wniosków i wzory obowiązujących formularzy.
  • informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe, dotyczące ich działalności, podejmowanych inicjatyw, itp.,
  • informacje w zakresie szkoleń, kursów i możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł,
  • informacje na temat wydawania zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji Starosty Mrągowskiego,
  • informacje na temat przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego.

Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz o jego rozstrzygnięciu zamieszczane są także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Mrągowskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. DODATKOWE INFORMACJE

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzone były w terminie od 16. 09.2020 r. do 06.10.2020 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione mogły zgłaszać swoje uwagi w ww. terminie. W wyniku ogłoszonych konsultacji, do Starostwa Powiatowego w Mrągowie nie wpłynął żaden wniosek odnośnie konsultowanego projektu.
Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sporządziła:
Agnieszka Kęsik

Wersja elektroniczna

ikona pliku pdfSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (PDF, 1.44 MB)

Autor: Agnieszka Kęsik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-25 12:47przez: Agnieszka Kęsik
Opublikowano:2022-05-25 13:23przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:113

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.