Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”.

1. Informacje ogólne:
Zarząd Powiatu w Mrągowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”.
2. Wymagania dotyczące kandydatów:
Członkiem komisji konkursowej może być osoba wskazana przez organizację pozarządową, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentuje organizacji biorącej udział w konkursie,
3) nie pozostaję wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
4) ma wiedzę w zakresie zadań wiążących się z przedmiotem oferty oraz ma znajomość przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadania komisji konkursowej:
Do zadań komisji konkursowej należy ocena i zaopiniowanie ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej wskazanego w pkt 1. Szczegółowy zakres prac Komisji określi Regulamin działania przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie powołania komisji konkursowej.
4. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1) zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji,
2) ostateczny skład komisji konkursowej ustala Zarząd Powiatu w Mrągowie w drodze uchwały,
3) udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej:
1) termin zgłaszania kandydatów upływa 24 listopada 2023 r.,
2) zgłoszenia należy dokonać na formularzu podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia,
3) wypełniony formularz z propozycjami kandydatów należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała nr 283/2176/2023 (PDF, 274 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (DOCX, 22 KB)

 Ikona pliku pdfFormularz zgłoszenia kandydata (DOCX, 22 KB)

 

Autor: PCPR

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-31 15:04przez: PCPR
Opublikowano:2023-10-31 15:08przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:408

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.