Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto

“Rozbiórka budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym Faszcze 23, 11-730 Mikołajki, działka nr 14/12”

Znak sprawy: ZP.272.12.2024 

Znak sprawy: ZP.272.12.2024

Mrągowo, dnia 17 maja 2024 r.


Zaproszenie do składania ofert w trybie zamówienia 
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto
dotyczącego zadania pod nazwą 


“Rozbiórka budynku gospodarczego przy  budynku mieszkalnym Faszcze 23, 11-730 Mikołajki, działka nr 14/12”

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-43-662
tel. (89) 7410150, fax: (89) 7417275
e-mail: starostwo@powiat.mragowo.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 8/2021 Starosty Mrągowskiego z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
3. (CPV)
        45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego przy  budynku mieszkalnym pod adresem Faszcze 23, 11-730 Mikołajki, działka nr 14/12, Województwo Warmińsko-Mazurskie;
2) Parametry obiektu:

a) Powierzchnia całkowita – 180 m2
b) Powierzchnia użytkowa – 145 m2
c) Powierzchnia zabudowy – 182 m2
d) Kubatura – 728 m3
e) Powierzchnia dachu – 254 m2
f) Wysokość całkowita – 7,3 m 
g) Liczba kondygnacji podziemnych – 0
h) Liczba kondygnacji nadziemnych – 1

3) Opis obiektu: Fundamenty betonowe; Ściany – murowane z cegły; Stropy – drewniane, belkowe; Podłogi drewniane, betonowe;  Dach – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną; Elewacja – tynk cementowo-wapienny; Stolarka budowlana – drewniana; Brak instalacji sanitarnych i instalacji odgromowej; Pozostałości wyłączonej z eksploatacji instalacji elektrycznej.
4) Zamówienie obejmuje w szczególności :

a) Rozbiórkę obiektu budowlanego do poziomu fundamentów z pozostawieniem betonowej posadzki;
b) Wyrównanie i uporządkowanie terenu;
c) Wywóz (z terenu objętego zamówieniem) i zagospodarowanie odpadów budowlanych i komunalnych zastanych w pomieszczeniach rozbieranego budynku.

5) Wykonawca zobowiązany jest do zabrania oraz zagospodarowania odpadów związanych z realizacją zamówienia w sposób zgodny z wymogami prawa i ochrony środowiska w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10) oraz aktów wykonawczych do niej.
6) Rozbierany budynek gospodarczy znajduje się w sąsiedztwie stale zamieszkałego budynku mieszkalnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót rozbiórkowych i zabezpieczenie terenu wokół tych robót. 
7) Odbioru końcowego dokona Komisja Odbiorowa, powołana przez Zamawiającego, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
8) W celu oszacowania oferty zaleca się oględziny przedmiotowego obiektu.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Budynek stanowi własność Skarbu Państwa. Realizacja zamówienia będzie możliwa po uzyskania finansowania przedmiotowego zadania do kwoty wynikającej z wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Planowany termin udzielenia zamówienia : nie później niż do dnia 10.11.2024r. Termin realizacji zamówienia : w okresie od 09 września do 10 grudnia 2024 r.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania zamawiającego)
W postępowaniu mogą brać udział firmy lub osoby prowadzące działalność na podstawie aktualnego wpisu do KRS lub CEIDG, posiadające stosowne uprawnienia oraz o ile jest to wymagane prawem aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

6. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGI PROCENTOWE
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty zagospodarowania odpadów. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia.
3. Wartość cenową należy podać cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty pisemne (złożone osobiście lub przesyłka listowa)
Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A /SEKRETARIAT pok. 15/ w terminie do  21.05.2024r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).
Oferty w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący: „Rozbiórka budynku gospodarczego Faszcze 23”
2. Oferty przesyłane za pomocą komunikacji elektronicznej
Oferty należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i przesłać na adres email: starostwo@powiat.mragowo.pl w terminie do  21.05.2024r. do godz. 10:00.
Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać opis:
 „Rozbiórka budynku gospodarczego Faszcze 23”.

9. TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2024r. o godz. 10:30.

10. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/wystawionej faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 3.
2. Podstawę do wystawienia rachunków/faktur przez Wykonawcę stanowi podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Rachunek bankowy ma być zgodny z rachunkiem wskazanym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - Wykaz podatników VAT - wyszukiwarka (podatki.gov.pl).

11. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Ryszard Kraszewski, tel. 89 7410166.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia. Kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem e-mail: r.kraszewski@powiat.mragowo.pl

12. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających/powtórzonych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mrągowski, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo.  
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem e-mail:  iod@powiat.mragowo.pl . 
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r . poz. 902).
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XII. Załączniki:
        Załącznik nr 1 – Formularz oferty
        Załącznik nr 2 – Zdjęcie poglądowe obiektu  objętego przedmiotem zamówienia

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ikona pliku pdfProtokół (PDF, 1100 KB)
        

Autor: Wydział Organizacji

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-17 11:57przez: Wydział Organizacji
Opublikowano:2024-05-17 10:57przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-22 10:54przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:344

Rejestr zmian

  • [2024-05-22 10:54:28]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu