Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr LV/344/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Mikołajki z przeznaczeniem na zakup woluminów do Biblioteki Miejskiej w Mikołajkach

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Powiatu Mrągowskiego pomocy finansowej Miastu i Gminie Mikołajki z przeznaczeniem na zakup woluminów do Biblioteki Miejskiej w Mikołajkach.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2010 rok w wysokości 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Miastem i Gminą Mikołajki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/344/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (53,6 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2010-11-15 00:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2010-11-15 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2010-11-15 14:10przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4925

Rejestr zmian

  • [2010-11-15 14:10:35]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji