Uchwała nr 133/1269/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 września 2017r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

w sprawie: organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie w roku szkolnym 2017/2018.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2016r., poz. 814 z póź. zm.),), art. 5 ust. 5a i 7 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), art. 110 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), § 17 ust. 2 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.2017.649) oraz § 5 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 223, poz. 1869 z póź. zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się organizację pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie na rok szkolny 2017/2018, jak następuje:

 1. 1. Liczba pełnych etatów pedagogicznych - 12
  w tym:
  1. stanowisk dyrektorów - 1
 2. Liczba etatów administracji i obsługi - 2,18
  w tym:
  1. administracji - 1,5
  2. obsługi - 0,5
  3. lekarz - 0,18
 3. Ogólna liczba płatnych godzin zajęć dydak.-wychowaw. – 210

§ 2

Zobowiązuje się dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mrągowie do niezwłocznego informowania Starostwa Powiatowego w Mrągowie o wszelkich zmianach dokonywanych w arkuszu organizacji placówki po jego zatwierdzeniu.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 114/1103/2017 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.05.2017 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 133/1269/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 września 2017r. (32 KB)

Traci moc

Uchwała nr 114/1103/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 15 maja 2017r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:86

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-10 10:06:27Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 133/1269/2017 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 22 września 2017r