Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Program współpracy Powiatu Mrągows kiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

SPIS TREŚCI

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Cel główny i cele szczegółowe Programu

Rozdział III - Zasady Współpracy

Rozdział IV - Formy Współpracy

Rozdział V - Zakres przedmiotowy

Rozdział VI - Priorytetowe zadania publiczne

Rozdział VII - Okres realizacji Programu

Rozdział VIII - Sposób realizacji Programu

Rozdział IX - Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Rozdział X - Sposób oceny realizacji Programu

Rozdział XI - Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Rozdział XII - T ryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Rozdział XIII - Postanowienia końcowe

 

 

Wersja elektroniczna

pdfProgram współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok (409,4 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-11-29 13:55:27przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2017-11-29 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2017-11-29 13:55przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1439

Rejestr zmian

  • [2017-11-29 13:55:54]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji