Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Uchwała nr 50/310/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie: organizacji pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 511), art. 110 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.), § 17 ust. 2, 2a i 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z póź. zm.), oraz § 17 ust. 3, 4 i 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się organizację pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020, jak następuje:

 1. Liczba oddziałów - 19
 2. Liczba pełnych etatów pedagogicznych - 43
  Liczba niepełnych etatów pedagogicznych - 2,95
  W tym stanowisk kierowniczych:
      a/ stanowisk dyrektorów - 1
      b/ stanowisk wicedyrektorów - 1
      c/ stanowisk kierownika kształcenia praktycznego - 1
      e/ pedagog/psycholog - 0,55/0.45
      f/ biblioteka - 2
      g/ biblioteka pedagogiczna - 2
 3. Liczba etatów administracji i obsługi - 9,5
  w tym:
  1. administracji - 2
  2. obsługi - 7,5
 4. Ogólna liczba płatnych godzin zajęć dydak.-wychow. - 961,7
 5. Liczba godzin nauczania indywidualnego -

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie do niezwłocznego informowania Starostwa Powiatowego w Mrągowie o wszelkich zmianach dokonywanych w organizacji pracy placówki.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r. w sprawie organizacji pracy Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w roku szkolnym 2019/2020.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 50/310/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r. (32,7 KB)

Traci moc

Uchwała nr 24/181/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.05.2019 r.

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-10-09 09:56:15przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2019-10-09 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-10-09 09:56przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:226

Rejestr zmian

 • [2019-10-09 09:56:32]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji