Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej”

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
  NIP 742-18-43-662

 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
   1. dostawa FortiGate FG-200F-BDL Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) wraz z wkładkami światłowodowymi i patchcordami oraz wdrożeniem rozwiązania:
    1. 1 szt: wkładka SFP 1000GBase-LX (LC, 1Gb/s, 1310nm, 10km),
    2. 3 szt: wkładka SFP+ 10GBase-LR (LC, 10Gb/s, 1310nm, 10km),
    3. 4 szt: patchcord LC/UPC-LC/UPC, SM, 9/125, duplex, włókno G652D, 2m.

    Wdrożenie rozwiązania oznacza montaż oraz konfigurację urządzenia w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego zgodnie z jego zaleceniami.
    Konfiguracja urządzenia obejmuje:

    • aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji,
    • przeniesienie konfiguracji sieci światłowodowej w m. Mrągowo z obecnie funkcjonującego urządzenia FortiGate 200E. Konfiguracja obejmuje m.in. 4 VDOMy, ok. 100 VLANów, ok. 160 polityk,
    • konfigurację połączenia z Internetem (łącze światłowodowe),
    • konfigurację połączenia z siecią światłowodową Zamawiającego,
    • 1 dzień roboczy (8-godzin) testowego działania urządzenia w sieci Zamawiającego (obecność technika na miejscu),
    • konsultacje powdrożeniowe (telefon, mail) przez okres 2 tygodni od wdrożenia rozwiązania;
  2. Kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe, 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.
  3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest:
   1. w sprawie przedmiotu zamówienia: Pani Magdalena Żebrowska, tel. 89 7410177;
   2. w sprawach związanych z procedurami zapytania ofertowego: Pan Ryszard Kraszewski, tel. 89 7410166.
  4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej Faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  5. Faktura będzie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony.

 3. Termin wykonania zamówienia.
  Do dnia 10 marca 2022r.

 4. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
  2. Zamawiający wymaga, aby urządzenie pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
  Cena     100 %
 6. Tryb postępowania.
  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).

 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
  Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 8. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 11-700 Mrągowo  / SEKRETARIAT pok. 15 w terminie do dnia 10.02.2022 r. do godz. 12:00.
  Oferta, w formie oryginału, musi znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” oraz musi być przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem lub dostarczona osobiście pod w/w adres. 

 9. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta  Mrągowski, mający swoją siedzibę  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
  2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: iod@powiat.mragowo.pl .
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” wraz z załącznikami (PDF, 143.6 KB)

Logo programu MS Office WORDZapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” (DOCX, 18.6 KB)

Logo programu MS Office WORDZałącznik nr 1 – Formularz oferty (DOCX, 24.8 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” (zapytanie z dnia 31.01.2022 r.).

Mrągowo, 31.01.2022 r.

INF. OR.1333.4.2022

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej”.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Na jaki okres czasu wymaga Pani wsparcia UTP?

WYJAŚNIENIE nr 1:

Zamawiający informuje, że wymaga wsparcia UTP na okres jednego roku licząc od daty 10.03.2022r., tj od 10.03.2022 r. do 10.03.2023 r.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszcza Pani wymianę urządzenia FG200E na FG200F w ramach programu TradeUp?

WYJAŚNIENIE nr 2:

Jeśli urządzenie FG200E może być objęte programem TradeUp to Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie użytkowanego urządzenia FG200E (FG200E4Q17916958) lub posiadanego wcześniej urządzenia FG621B (FG621B3910601353 lub FG621B3910601425) w ramach w/w programu.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Informacja o otwarciu ofert

Dotyczy : Informacja o otwarciu ofert , które zostały złożone w  zapytaniu ofertowym na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczające kwoty 130 000 zł netto pod  nazwą: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” nr postępowania OR.1333.4.2022; Ogłoszenie na BIP z dn.28.01.2022r.

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z  późn. zmian.), Zamawiający dnia 28.01.2022r. ogłosił w swoim Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczające kwoty 130 000 zł netto pod nazwą: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” nr postępowania OR.1333.4.2022 informuje co następuje:

a. Do godz.12:00 dnia 10.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęły  3 oferty w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach.  
b. Dnia 10.02.2022 r. o godz. 13:00 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert.
c. W przedmiotowy zapytaniu ofertowym  zostały złożone niżej wymienione oferty :

Numer oferty Nazwa / adres Wykonawcy Cena brutto ( przy 23% VAT ) za realizację Zamówienia w Złotych
1 2 3
1. "IKARIA" Sp. z o. o. Sp. ;
94-251 Łódź; Omłotowa 12/14 ;
e-mail: p.widomski@ikaria.pl ;
tel. ------ ; fax. ------
67 650,00
2.

"MS-IT" Miłosz Sękała ;
40-142 Katowice; ul. Gnieźnieńska 12;
e-mail: krzysztof.musial@us-it.pl ;
tel. ------ fax.-------

43 665,00
3. "SPRINT" S.A. o/Gdańsk ;
80-298 Gdańsk; ul. Budowlanych 64E ;
e-mail: anna.biniek@sprint.pl ;
tel. ------ ; fax. ------
38 745,00

d. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
e. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym pod nazwą: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” nr postępowania OR.1333.4.2022; Ogłoszenie na BIP z dn. 28.01.2022r.
 2. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: ogłoszenia na BIP powiatu z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” nr postępowania OR.1333.4.2022; Ogłoszenie na BIP z dn.28.01.2022r.
 3. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zmówienia publicznego to 46000,00 złotych brutto.
 4. Do następujących wykonawców zostało wysłane zaproszenie do udziału drogą elektroniczną ( adresy e:mail):
  1) ……………………..; 2) ……………………….; 3) …………………………….
 5. W wyniku przedmiotowego zapytania cenowego otrzymano następujące oferty:
  1) IKARIA Sp. z o.o., Sp. Komandytowa; 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12/14 ; Cena : 67 650,00 zł brutto,
  2) MS-IT Miłosz Sękała; 40-142 Katowice, ul. Gnieźnieńska 12; Cena : 43 665,00 zł brutto,
  3) SPRINT S.A. o/Gdańsk; 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E; Cena : 38 745,00 zł brutto.
 6. Do oceny ofert stosowano następujące kryteria : Najniższa cena za realizację zamówienia - 100 %.
 7. Ofertę nr 3 wybrano jako najkorzystniejszą.
  Nazwa firmy : SPRINT S.A. o/Gdańsk; 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 64E
  Cena oferty : 38 745,00 złotych brutto.
 8. Uzasadnienie wyboru oferty:
  Została zaoferowana najkorzystniejsza – najniższa łączna cena brutto za wykonanie zamówienia publicznego polegającego na dostawie FortiGate FG-200F-BDL Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) wraz z wkładkami światłowodowymi i patchcordami oraz wdrożeniem rozwiązania tzn. montażem oraz konfigurację urządzenia w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego zgodnie z jego zaleceniami do dnia 10.03.2022r.
 9. Inne uwagi:
  Pozostałe warunki wykonania umowy zawarte są w ogłoszeniu na BIP Powiatu Mrągowskiego z dnia 28.01.2022r.
  pod następującym adresem Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Mrągowo, dnia 11.02.2022r.

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” (zapytanie z dnia 31.01.2022 r.). (PDF, 25.2 KB)

Logo programu MS Office WORDInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej” (zapytanie z dnia 31.01.2022 r.). (DOCX, 15.5 KB)

Ikona pliku pdf Informacja o otwarciu ofert, które zostały złożone w zapytaniu ofertowym na zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto pod nazwą: "Zakup firewalla do ochrony sieci światłowodowej" (zapytanie z dnia 28.01.2022 r.) (PDF, 340 KB)

Ikona pliku pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 414 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-28 12:03przez: Magdalena Żebrowska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2022-01-28 15:08przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2022-02-11 15:08przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1725

Rejestr zmian

 • [2022-02-11 15:08:08]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2022-02-11 15:01:58]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2022-02-11 08:01:32]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2022-02-10 15:26:18]Magdalena ŻebrowskaZmniejszenie rozmiaru tabeli
 • [2022-02-10 15:09:34]Magdalena ŻebrowskaDodanie informacji o otwarciu ofert
 • [2022-02-01 09:15:07]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania (zapytanie z dnia 31.01.2022 r.))