Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

Znak postępowania : OR.1333.14.2022

Mrągowo, dnia 2022-04-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Nazwa i adres zamawiającego :
  Powiat Mrągowski / Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  ul. Królewiecka 60A ; 11-700 Mrągowo
  NIP 742-18-43-662
 2. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia):
   Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, pochodzącego z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Magdalena Żebrowska (w dni robocze w godz. 8:00-15:00) tel. 89 7410177; email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl.
 3. Termin wykonania zamówienia.
  16-05-2022 r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego): 
  W postępowaniu mogą brać udział firmy lub osoby prowadzące działalność na podstawie aktualnego wpisu do KRS lub CEIDG.
 5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
  Cena  100 %
 6. Tryb postępowania.
  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych (netto).
 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
  Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Dla ofert pisemnych (osobiście lub przesyłka listowa)
  Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A. 11‑700 Mrągowo  / SEKRETARIAT pok. 15 w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12:00.
  Dla ofert przesyłanych za pomocą komunikacji elektronicznej / adresu email
  Oferty należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i przesłać na adres email: mzebrowska@powiat.mragowo.pl w terminie do dnia 08.04.2021 r. do godz. 12:00.
  Oferty, w formie papierowej, winny być składane w zamkniętych kopertach opisanych w sposób następujący: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania -  zapytanie ofertowe z dn. 04.04.2022”.
  Oferty składane w formie elektronicznej, w tytule e-maila, muszą posiadać taki sam opis jak koperty składane w formie papierowej.
 9. INFORMACJE DODATKOWE:
  1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
  3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających/powtórzonych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanej dalej „RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Mrągowski, który reprezentuje Starosta  Mrągowski, mający swoją siedzibę  w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.
  2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem  email: iod@powiat.mragowo.pl .
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2176 t.j. z dn. 07.12.2020r.).
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych /do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych /do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanego w punkcie 3.
  10. Pan/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfZapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  wraz z załącznikami (PDF, 170 KB)

Ikona pliku MS WORDZapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”  wraz z załącznikami (DOCX, 26.3 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 1 – Formularz ofertowy (DOCX, 30.7 KB)

Ikona pliku MS WORDZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 30.7 KB)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. postępowania p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

(zapytanie z dnia 08.04.2022 r.)

Dotyczy: Wyjaśnienia w sprawie zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”  z dnia 04.04.2022 r.

Powiat Mrągowski informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęło zapytanie od wykonawcy, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą dot. przedmiotu zamówienia poz. 1 oraz 2.
Czy możemy:
W poz. 1 zamiast procesora Intel® Core™ i5-11500 zaoferować Intel Core i5-10505.
W poz. 2 zamiast procesora Intel® Core™ i7-11700 zaoferować Intel Core i7-10700?
Podane modele komputerów nie są dostępne z oczekiwanymi procesorami, stąd prośba o zmianę i dopuszczenie procesorów przedstawionych powyżej.

WYJAŚNIENIE nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Zamawiającego;
 2. Wykonawca, który złożył prośbę o udzielenie wyjaśnień.

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego (zapytanie z dnia 08.04.2022 r.) (PDF, 21.9 KB)

Informacja o otwarciu ofert w przeprowadzonym rozeznaniu rynku

OR.1333.14.2022

Mrągowo, dnia 08.04.2022 r.

Dotyczy: Zawiadomienie o otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (nr postępowania OR.1333.14.2022 z dnia 04.04.2022 r.).

 1. Powiat Mrągowski, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zmianami) zwrócił się w formie: ogłoszenia na BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie z pytaniem o cenę wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania".
 2. Do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12:00 do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Dnia 08.04.2022r., o godz. 12:30 Zamawiający w trybie jawnym przystąpił do otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał do publicznej wiadomości informację, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 51 219,51 złotych netto, co przy obowiązującym w dniu otwarcia ofert 23% podatku VAT, stanowi kwotę 63 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych brutto).
 3. W trakcie otwierania ofert, Zamawiający podawał nazwę i dane teleadresowe oraz oferowane przez Wykonawcę warunki stanowiące, zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert.
 4. W przedmiotowy Zapytaniu ofertowym zostały złożone niżej wymienione oferty:
Numer oferty Nazwa / adres  Wykonawcy Cena   brutto (przy 23% VAT) za realizację Zamówienia w złotych
1 2 3
1. Pcnet Grześkiewicz Zieliński Spółka Jawna,
10-350 Olsztyn, Żeromskiego 5/2a
64 727,52 zł
2. AT Computers s.c Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski,
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzewskiego 16
62 757,06 zł
 1. Wszyscy w/w Wykonawcy otrzymują w/w informację drogą elektroniczną.
 2. Zamawiający zamieszcza niniejszą informacje na swojej stronie internetowej
   

Otrzymują:

 1. Publikacja na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail.
 3. a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o otwarciu ofert w przeprowadzonym rozeznaniu rynku (PDF, 742,9 KB)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (nr postępowania OR.1333.14.2022 z dnia 04.04.2022 r.).

ZAWIADOMIENIE

Powiat Mrągowski, jako Zamawiający, zgodnie § 8 ust. 2 „Regulaminu postępowań o zamówienie publiczne o wartości poniżej kwoty 130 000 zł (netto)” wprowadzonego Zarządzeniem Starosty Mrągowskiego nr 8/2021 z dnia 26.02.2021 r., UNIEWAŻNIA postępowanie na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

OTRZYMUJĄ:

 1. Publikacja na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na podane adresy e-mail.
 3.  a/a.

Załączniki w wersji elektronicznej:

Ikona pliku pdfInformacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 17.6 KB)

Autor: Magdalena Żebrowska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-04-04 15:37przez: Magdalena Żebrowska / Wicestrosta - Sławomir Prusaczyk
Opublikowano:2022-04-04 14:49przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2022-04-13 14:47przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1687

Rejestr zmian

 • [2022-04-13 14:47:34]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja informacji o unieważnieniu postępowania)
 • [2022-04-11 14:12:11]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja informacji o otwarciu ofert)
 • [2022-04-08 11:18:10]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu (publikacja informacji o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego (zapytanie z dnia 08.04.2022 r.))