Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2015

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.) i art. 11 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255)

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

 1. Rodzaj zadania

  Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mikołajach dla osób uprawnionych zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Na realizację zadania w roku 2016 przeznaczono dotację w wysokości 4 995 zł brutto miesięcznie.
  2. Wysokość dotacji ustalana jest corocznie przez Ministra Sprawiedliwości.

 3. Zasady i warunki przyznawania dotacji.

  1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
  2. O dotację mogą ubiegać się organizacje, które:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie zlecanego zdania,
   2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
   3. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
   4. dają gwarancję należytego wykonania zadania.
  3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
  4. Dotacja przeznaczana jest na pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych lub osoby wskazanej w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (opisanej w rozdziale V pkt. 4 podpkt. e niniejszej oferty).
  5. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu osobowego i/lub rzeczowego. Wkład własny osobowy stanowić może m.in. świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji. Wartość pracy, z uwzględnieniem stawki godzinowej, za dany rodzaj pracy powinna być udokumentowana na podstawie – porozumienia zawartego zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, karty pracy wolontariusza lub oświadczenia członka organizacji wskazującego termin wykonania nieodpłatnej pracy, nazwę zadania, liczbę przepracowanych godzin i zakres wykonanej pracy.
  6. Koszty materiałów biurowych oraz druku kart i oświadczeń ponosi Powiat.
  7. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Uruchomienie środków nastąpi w terminie określonym w umowie.
  8. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 4. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Termin realizacji zadania: 1. 01. 2016r. – 31. 12. 2016r.
  2. Podmiot przyjmując powierzenie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do jego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
  3. Zleceniobiorca wykona zadanie w oparciu o lokal będący w zasobach Gminy Mikołajki, zlokalizowany pod adresem: ul. Kolejowa 6, 11 – 730 Mikołajki (Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach), zasady korzystania z lokalu określone zostaną w umowie.
  4. Porady prawne udzielane będą w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny. Harmonogram pracy punktu określony zostanie w umowie.

 5. Termin i warunki składania ofert.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 25 listopada 2015 roku. wypełnionej oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  2. Ofertę w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem Otwarty Konkurs Ofert – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2016 należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego: 11 - 700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
  3. Oferta powinna zawierać:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
   2. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
   3. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
   4. deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu,
   2. statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty,
   3. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   4. sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły - w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
   5. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych (referencje, umowy itp.),
   6. kserokopie zawartych umów lub promesy ich zawarcia z:
    • adwokatem,
    • radcą prawnym,
    • doradcą podatkowym,
    • osobą, która ukończyła studia wyższe prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej, związanych bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystającą z pełni praw publicznych oraz mającą pełną zdolność do czynności prawnych, nie karaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżania publicznego lub przestępstwo skarbowe
   7. upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione,
   8. oświadczenie, że wobec podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
   9. oświadczenie, że zadanie proponowane do realizacji nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą – w przypadku, gdy podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą,
   10. pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   11. pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
   12. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
   13. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 6.  Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.

  1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 15 grudnia 2015 roku
  2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu w Mrągowie.
  3. W skład komisji konkursowej wejdą:
   1. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
   2. osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
  4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje  się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  5. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Wzór komunikatu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemne w terminie 14 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt. 5.
  7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego odpisu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
  8. Zarząd Powiatu w Mrągowie dokona wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
  9. Przy ocenianiu ofert będą stosowane następujące kryteria:
   1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
   4. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
   5. Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty za dane kryterium w liczbie 0-10. Końcową oceną oferty jest suma punktów za wszystkie kryteria wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
   6. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa składu. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
   7. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Zarząd Powiatu w Mrągowie.
   8. Od decyzji Zarządu Powiatu w Mrągowie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
   9. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.

    Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 20114r., poz. 1536) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255).

 7. Informacja o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w roku 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

  Nie realizowano.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Zarząd Powiatu Mrągowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania konkursowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek.
  2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:
   1. Nie zostanie złożona żadna oferta,
   2. Żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Niniejsze ogłoszenie oraz wyniki przeprowadzonego konkursu ze wskazaniem Oferenta wybranego do realizacji zadania zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

 

Załączniki:

 1. Wzór ofert.rtf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-11-02
Data publikacji:2015-11-02
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1657

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-11-02 10:49:17Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego