Informacje nieudostępniane

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Powiatu,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli okaże się to niemożliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na adres: starostwo@powiat.mragowo.pl, albo listownie na adres:
Starostwo Powiatowe w Mrągowie
ul. Królewiecka 60
11-700 Mrągowo

 

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.