Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

Znak : ZP.272.10.2018.PN Ogłoszenie nr 649159-N-2018 z dnia 2018-11-16

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu pt. „Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie" dla zadania realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej > Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020; Oś priorytetowa 3 - Cyfrowy region; Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych > Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 648612-N-2018 z dnia 2018-11-15

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Uchwała nr 186/1844/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: akceptacji treści Porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo w sprawie ponoszenia kosztów administrowania siecią światłowodową w okresie od 1.01. 2019r. do 31.12.2019r. Upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Członka Zarządu do podpisania porozumienia.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 186/1844/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

Uchwała nr 186/1843/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 z etyki w Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 186/1843/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

Uchwała nr 186/1842/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie dodatkowych godzin zajęć związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną w roku szkolnym 2018/2019 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 186/1842/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

Uchwała nr 186/1841/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: wydania komunikatu dotyczącego ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentującej organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, której to zadaniem Komisji będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ma terenie Powiatu Mrągowskiego w roku 2019.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr 186/1841/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 13 listopada 2018r.