Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2020 r.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (W TYM MEDIACJA) PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRA:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym mediacja) przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PRAWO DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO OSOBA UPRAWNIONA WYKAZUJE PRZEZ:

 1. złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  1. nieodpłatną mediację ( od roku 2020), lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


NIEODPŁATNA MEDIACJA NIE OBEJMUJE SPRAW W KTÓRYCH:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

GDZIE UZYSKASZ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie

Bursa Międzyszkolna
ul. Mrongowiusza 65 B
Punkt działa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Pomoc świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych
tel. 723 220 555

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mikołajkach

Centrum Kultury „Kłobuk"
ul. Kolejowa 6
tel. 722 080 555
Punkt działa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek ( nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Wtorek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Środa ( nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Czwartek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Piątek ( nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00

Punkt prowadzony jest przez „ Fundację Młodzi Ludziom" Borysław 49, 96 – 130 Głuchów
pomoc w punkcie świadczą radcowie prawni i adwokaci oraz osoby wymienione w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

UWAGA! Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zgłoszeń osób uprawnionych pragnących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (mediacji) należy dokonywać tylko i wyłącznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę tj. numerem telefonu (89) 741-01-50 lub mailem na adres: sekretariat@powiat.mragowo.pl Numery telefonów podane przy punktach służą jedynie w razie wątpliwości dla chcących skorzystać z porady do informacji o merytoryczny zakres udzielanych porad przez osoby uprawnione.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod nr telefonu jw. (89) 741-01-50 lub mailem na adres sekretariat@powiat.mragowo.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

 

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w Powiecie Mrągowskim w 2020r. (PDF, 236 KB)

 

Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach

2020-03-31

Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach

2020-03-13

Informacja dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2019-08-21

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-08-09

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca form świadczenia pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na odległość osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Czytaj więcej o: Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

2018-12-27

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2019, poz.294). Starosta Mrągowski podaje do wiadomości listę dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego.

Czytaj więcej o: Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

Zasady udzielania pomocy prawnej

2015-10-21

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Czytaj więcej o: Zasady udzielania pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

2017-02-08

Od dnia 1 stycznia 2017 r. osobą fizyczną uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która jest w ciąży – art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015, poz. 1255).

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-10-21
Data publikacji:2015-10-21
Wytwarzający/Odpowiadający:Konrad Marcinkowski
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:12170

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-03-13 13:57:35Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuNieodpłatna pomoc prawna
2019-05-10 11:56:37Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuNieodpłatna pomoc prawna
2018-01-03 10:27:07Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2017-05-31 13:35:54Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2017-02-08 08:55:38Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2016-01-13 14:29:23Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2016-01-07 14:09:02Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2015-10-21 09:37:30Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiNieodpłatna pomoc prawna