Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-04-19

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-04-12

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-04-12

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”

2019-04-05

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

2019-03-01

Ogłoszenie nr 520135-N-2019 z dnia 2019-03-01

Powiat Mrągowski: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej >Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych > Nie

 

Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-02-25

W związku z prowadzonym, w trybie art.4 ust.8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) i wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego, postępowaniem p.n. :
"Odnowienie rocznej usługi wsparcia dla urządzenia FortiGate-200E UTM : 1 year 24x7 FortiGuard plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam Services".

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Administrator
Liczba odwiedzin:105459