Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zadanie własne powiatu pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
 2. Przeprowadzenie niniejszej procedury nie może zakłócić ciągłości funkcjonowania opieki nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie.
 3. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wyłoniony w nim podmiot zobowiązany jest przejąć opiekę nad wychowankami umieszczonymi w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie na dzień podpisania umowy o realizację zadania publicznego.

II. Rodzaj zadania

 1. Zadanie własne powiatu pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
 2.  Zastrzega się możliwość okresowego zwiększenia liczby wychowanków w sytuacjach określonych w art. 95 ust. 3a ustawy z dnia 9 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447), zwanej dalej „ustawą”.

III. Okres realizacji zadania:

 • od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Na realizację zadania w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022r. przeznacza się dotację w wysokości 4.650,00zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka.
 2. Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2023-2024 będzie wynosić 4.650,00zł miesięcznie na każdego przebywającego w placówkach wychowanka, po jej waloryzowaniu w każdym roku o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej.

V. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania

 1. Dotacja na realizację zadania ma charakter roczny i przekazywana będzie w miesięcznych transzach płatnych z góry, według stanu wychowanków na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, do 10-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
 2. Wysokość miesięcznej transzy dotacji ustalana będzie proporcjonalnie do liczby wychowanków i okresu ich faktycznego, liczonego w dniach, pobytu w Placówce w danym miesiącu. Kwota rozliczenia uwzględniana będzie przy przekazywaniu dotacji za kolejny miesiąc.
 3. Kwota dotacji uwzględnia koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne obejmujące koszty obsługi księgowej, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych itp.
 4. Szczegółowe zasady realizacji zadania i przyznawania dotacji, ograniczenia co do wydatkowania dotacji oraz obowiązki sprawozdawcze określi umowa.

VI. Warunki realizacji zadania

Warunkiem realizacji zadania jest:

 1. posiadanie zezwolenia Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych,
 2. wykonanie zadania w oparciu o zasoby lokalowe Powiatu Mrągowskiego lub Oferenta,
 3. świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb wychowanków,
 4. realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i przepisów wykonawczych,
 5. współpraca przy realizacji zadania w szczególności z:
  - Zarządem Powiatu w Mrągowie,
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
  - ośrodkami pomocy społecznej,
  - innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

VII. Termin, miejsce i sposób składania ofert

 1. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 26.09.2022 r. do godz. 15.30. Oferty złożone po upływie tego terminu lub w innym niż określone w ust. 3 miejscu uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
 2. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, potwierdzona właściwą pieczęcią z datą wpływu (datownikiem).
 3. Oferty należy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.
 4. Oferta musi być sporządzona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut/regulamin organizacyjny),
  2) sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),
  3) zezwolenie Wojewody na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych (dotyczy podmiotów, które dysponują już zezwoleniem) lub oświadczenie o uzyskaniu i przedłożeniu takiego zezwolenia w terminie uzgodnionym z Zarządem Powiatu,
  4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/lokali, na terenie których placówki mają być prowadzone,
  5) regulaminy organizacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych lub ich projekty (dla każdej placówki odrębnie),
 6. Na etapie oceny formalnej oferty, podmiotowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty.
 7. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt 5 muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 17.10.2022r. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie komisja konkursowa. Ocena zostanie dokonana również, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
 3. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
  1) kryteria formalne:
  - weryfikacja terminu złożenia oferty i jej kompletności,
  - ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia, Oferentowi służy prawo dokonania jednorazowej korekty lub uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia.
  2) kryteria merytoryczne:
  - możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot (w tym potencjał organizacji
  i doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu),
  - jakość wykonania zadania, doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma realizować to zadanie (np.: spodziewane efekty realizacji zadania, zgodność działań
  z opisem grupy adresatów, atrakcyjność prowadzonych działań i form pracy
  z wychowankami i ich rodzinami),
  - kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (przyjęta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do założonych działań, ocena wysokości wydatków),
  - planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - realizacja zleconych zadań publicznych, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne).
 4. Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w określonym przez nią terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych lub nie uzupełniona albo nie poprawiona w terminie zostanie odrzucona.
 6. Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny oferty. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w ocenie.
 7. Każde z kryteriów podlega odrębnej ocenie. Każdy z członków Komisji przyznaje punkty za dane kryterium w liczbie 0-5.
 8. Uwzględniając kryteria wskazane w ust. 3 komisja konkursowa będzie rekomendować Zarządowi Powiatu w Mrągowie wybór oferty przedstawiającej najlepszy bilans przewidywanych kosztów do zadań i standardu usług zleconego zadania.
 9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu w Mrągowie.

IX. Informacja o zrealizowanych w latach ubiegłych zadaniach tego samego rodzaju i koszcie ich realizacji

Na realizację tego samego rodzaju zadania tj. prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych przekazano środki w wysokości:

Nazwa organizacji pozarządowej Rodzaj zadania Środki finansowe*
przekazane
w 2021r.
przekazane
w okresie I-VI 2022r.
Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych  zapewniających łącznie 37 miejsc 1.681.583,97zł 578.461,62zł

* wysokość środków finansowych została ustalona z uwzględnieniem faktycznej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

X. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Powiatu w Mrągowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:
  - nie zostanie złożona żadna oferta,
  - żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 3. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mrągowie, na stronie internetowej  www.powiat.mragowo.pl terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu.
 5. Podmiot, którego ofertę wybrano zostanie niezwłocznie pisemnie o tym powiadomiony i zaproszony do zawarcia umowy.
 6. W przypadku niezawarcia umowy z wybranym podmiotem z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu w Mrągowie może wybrać inny podmiot, którego oferta była przedmiotem prac komisji konkursowej.


Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie konkursu udziela – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie oraz specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, tel. 89 743 33 60.

Ogłoszenie w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie  (PDF, 2.05 MB)     Ikona pliku MS WORD Ogłoszenie (DOCX, 31.2 KB)

Załączniki w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfUmowa (PDF, 2.05 MB)     Ikona pliku MS WORD Umowa (DOCX, 31.2 KB)

Wersja elektroniczna uchwały

Ikona pliku pdfUchwała218/1558/2022 (PDF, 2.05 MB)    

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-05 09:06przez:
Opublikowano:2022-09-05 10:33przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:983

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo