Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Zadanie własne powiatu pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.”

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie, w którym komisja ma opiniować.
 2. Członkowie komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia, powoływani są do opiniowania ofert złożonych
  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 3. Do członków komisji konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 4. Z tytułu pracy w komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Nie są też im zwracane koszty przejazdów związanych z udziałem w komisji konkursowej.
 5. Członkowie komisji konkursowej nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 6. Zadaniem komisji konkursowej jest w szczególności:
  - ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w oparciu
  o kryteria określone w treści ogłoszenia o konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  - rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Mrągowie.
 7. Warunkiem udziału w naborze kandydatów do składu komisji konkursowej jest złożenie wypełnionego Zgłoszenia kandydatów do składu komisji konkursowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 8. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2022 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów do składu komisji konkursowej”. Zgłoszenia dostarczone
  po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
 10. O terminie i miejscu obrad komisji konkursowej jej członkowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Ogłoszenie w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfOgłoszenie  (PDF, 588 KB) 

Załącznik w formie elektronicznej

Ikona pliku pdfZałącznik (PDF, 467 KB)     Ikona pliku MS WORD Załącznik (DOCX, 22 KB)

Wersja elektroniczna uchwały

Ikona pliku pdfUchwała218/1559/2022 (PDF, 289 KB)    

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-05 11:08przez:
Opublikowano:2022-09-05 11:28przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:948

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo