Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych.
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności.
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, która zawiera informacje:
 • o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku.
 • Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków.
 • Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia.
 • Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji).

Opłaty: Nie dotyczy.

Miejsce załatwienia sprawy:

 1.  Składanie dokumentów: Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mrągowie, I piętro, pokój nr 15.
 2. Miejsce załatwienia sprawy: Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,pokój 206,II piętro, ul. Oficerska 2A, 11-700 Mrągowo.
 3. Informacja: tel. (89) 741 01 78.

 

 Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do  ich uzupełnienia  w  terminie  7  dni.  Nieusunięcie  braków  spowoduje  pozostawienie podania bez rozpoznania.

Procedura załatwienia sprawy:

 1. Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:
  • sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów,o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku) zgodnie z zapisami Regulaminu stowarzyszenia zwykłego;
  • sporządzić listę obecności;
  • sporządzić listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 2. Następnie likwidator:
  • pisemnie zawiadamia Starostę Mrągowskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego oraz dołącza:
   - protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia;
   - listę obecności;
   - listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
  • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. ngo.pl - https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Mrągowie  na ok. 3 tygodnie).

3. Ponadto likwidator:

  • sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • ustala listę wierzycieli i dłużników;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  • zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);
  • sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
  • po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;
  • składa wniosek do Starosty Mrągowskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:
  • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwały o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
  • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego, które widniało co najmniej 30 dni,
  • po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Uwagi:

Likwidacja stowarzyszenia polega na:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności,
 • zadysponowaniu pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
 • wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych po   zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Wykreślenie   stowarzyszenia   zwykłego   z   ewidencji  prowadzonej   przez   Starostę Mrągowskiego  nastąpi  dopiero  po   zakończeniu  postępowania  likwidacyjnego stowarzyszenia. Starosta  powiadomi  o  tym pisemnie likwidatora.

Załączniki

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI - wzór

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO - wzór

OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - wzór

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - wzór

 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW - wzór

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-02 14:42przez:
Opublikowano:2023-01-02 15:02przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:743

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo