Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - LIKWIDACJA I WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO

LIKWIDACJA I WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO

działającego w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej, uczniowskiego klubu sportowego.

LIKWIDACJA I WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO  W FORMIE STOWARZYSZEŃ NIEPROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO,

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A , I piętro, pokój nr 15.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, II piętro, pokój nr 206, ul. Oficerska 2A, 11-700 Mrągowo

 • Tel. 89 741-01-78  (pracownik merytoryczny).

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
 • uczniowskie kluby sportowe

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek  -   8: 00 – 16:00                                                                                                                wtorek  - piątek 7:30 - 15:30

Opłaty:
- opłata skarbowa - 10 zł (tytułem wydania decyzji administracyjnej)

-  opłata skarbowa - 17 zł za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z ewidencji

- zwolnione z opłaty skarbowej - Uczniowskie Kluby Sportowe

 

Opłatę można wpłacać  w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, II piętro,  (pokój nr 56)                        w godzinach 8:00-14:00 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a,

PKO BP O/Mrągowo nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617,

międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617.

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego          z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli

Uwagi: 
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną

Termin i sposób załatwienia sprawy:

I.  Krok pierwszy

Jeśli członkowie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Walnym Zebraniu Członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu, (wzór uchwały do pobrania na dole strony)
 2. sporządzić protokół z zebrania (wzór protokołu do pobrania na dole strony)
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu i listę obecnych członków na zebraniu (wzór listy do pobrania na dole strony)

Uchwała powinna:

 • określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu.
 • może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania
 • w uchwale  i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

II. Krok drugi:

Następnie likwidator: 

 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
 2. pisemnie zawiadamia Starostę  - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (wzór zawiadomienia do pobrania poniżej) oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności
 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do , które zostaną wywieszone na tablicach np. Starostwa Powiatowego na 3 tygodnie (wzór ogłoszenia do pobrania poniżej)
 4. ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane i kontakt do likwidatora oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.


III. Krok trzeci:

W dalszej kolejności likwidator:

 1. ustala listę wierzycieli i dłużników,
 2. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 3. zamyka rachunek bankowy, w banku w którym klub go posiadał,
 4. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r.            o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji
 5. sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
 6. dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji
  w tym zawiadamia właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny. 
 7. sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji.

IV.  Krok czwarty
Likwidator składa wniosek do Starosty o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (wzór wniosku - plik do pobrania na dole strony) oraz ze:

 • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
 • sprawozdaniem Likwidatora z podjętych działań.

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzenie przez walne zebranie członków.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz od decyzji odmawiającej wykreślenia z ewidencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego.

Uwagi:

 1. Likwidator, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie                 z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie klubu z ewidencji.
 2. Sprawozdanie likwidatora powinno zawierać, w szczególności:
 • wymienienie czynności likwidatora,
 • informacje, w jaki sposób i w jakim okresie miało miejsce podanie przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu likwidacji, wraz       z dokumentacją uprawdopodobniającą podanie informacji o likwidacji klubu do publicznej wiadomości (tekst zamieszczonego ogłoszenia wraz z potwierdzeniem jego zamieszczenia),
 • informacje dotyczące zamknięcia rachunku bankowego stowarzyszenia,
 • informacje, czy klub posiada majątek – jeżeli klub posiadał majątek należy załączyć protokoły z przekazania majątku na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania lub orzeczenia sądu, w przypadku rozwiązania klubu przez Sąd,
 • informacje w przedmiocie braku zobowiązań klubu wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych podmiotów, osób fizycznych i prawnych funkcjonujących w obrocie prawnym,
 • informacje, że w stosunku do Klubu nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe, administracyjne, podatkowe ani karnoskarbowe,
 • oświadczenie likwidatora w przedmiocie braku jakichkolwiek innych okoliczności stojących na przeszkodzie zakończeniu funkcjonowania klubu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 • Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów  sportowych;
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki:

Wzór Uchwały

Protokół z Walnego Zebrania Członków klubu sportowego

Wzór listy obecności

Wzór zawiadomienia

Wzór ogłoszenia

Wzór wniosku o wykreślenie

 

Zamieszczone wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

 

 

 

 

 

                                                     

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-02 15:44przez:
Opublikowano:2023-01-02 15:52przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:923

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo