Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

 

 

WPROWADZENIE

 Zgodnie z zapisami art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu w Mrągowie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z ww. projektem zostało umieszczone w dniu 05 października 2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na powiatowej stronie internetowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną lub złożenie osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu.

Sprawozdanie z przebiegu  oraz z wyników konsultacji  ww. projektu  zostało opublikowane 05.11.2021 roku, zgodnie z Uchwałą nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Roczny Program Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2022 został przyjęty przez Radę  Powiatu w Mrągowie  Uchwałą nr XLIX/219/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Głównym celem Programu współpracy na rok 2022 było kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez:

 • budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze powiatu,
 • wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych,
 • stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz lokalnej społeczności obejmujących swym zasięgiem sferę zadań publicznych.

            Celami szczegółowymi programu są:

 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych          mieszkańców powiatu,
 • zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,
 • stała partnerska współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
 • udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

W celu rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, za priorytetowe zadania publiczne w roku 2022 zaliczono:

 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 • wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie wyjazdów dziecięcych i młodzieżowych reprezentacji klubów sportowych,
 • organizowanie imprez i zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia.
 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- organizowanie czasu wolnego, terapii, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i  osób po aktywności zawodowej.

 1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego :

- rozwój świadomości kulturowej,
- promocja dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji,
- działania kulturalne seniorów, osób po aktywności zawodowej.

 1. Zadanie z zakresu edukacji prawnej :

          - zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa
          -  poradnictwo specjalistyczne oraz prawne
          - pomoc w tworzeniu pism i dokumentacji prawnych
          - udzielanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach.

 

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

            Zadania publiczne to działania samorządu terytorialnego realizowane na podstawie ustaw. Zgodnie z Konstytucją zadania własne jednostek samorządu terytorialnego to zadania publiczne, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej.

Zadania własne muszą spełniać następujące warunki:

 • zadanie musi mieć charakter lokalny;
 • samorząd terytorialny finansuje lub dofinansowuje wykonywane zadania;
 • otrzymane przez JST zadania oparte są na zasadzie decentralizacji;
 • podmiot reprezentujący JST wykonuje zadania samodzielnie i działa we własnym imieniu;
 • celem wykonywanych zadań jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ

Powiat Mrągowski wspiera lokalną społeczność poprzez ogłoszenie konkursów na wsparcie realizacji zadań ujętych w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

 

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH
OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 1. OTWARTE KONKURSY OFERT

W budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2022, na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). W celu zlecenia realizacji zadań publicznych powiatu organizacjom pożytku publicznego w roku 2022 przeprowadzono II otwarte konkursy  ofert.

Pierwszy otwarty konkurs ofert ogłoszono Uchwałą Nr 191/1303/2022 Zarządu Powiatu z dnia 23.02.2022 r., który obejmował cztery zadania z zakresu:

1.Zadanie z zakresu pomocy społecznej .

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 10.000 zł  ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2.Zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego i tradycji.

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania 2.500 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

3.Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowana wysokość  dotacji na realizację zadania 10.500 zł ( słownie: dziesięć  tysięcy pięćset złotych).

4.Zadanie z zakresu edukacji prawnej .

Planowana wysokość  dotacji na realizację zadania 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc  złotych).

 Oferty w otwartym konkursie złożyło 9 oferentów;

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Mrągowie Uchwałą Nr 194/1325/2022 z dnia 16.03.2022r. do zaopiniowana ofert złożonych w konkursie na  realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego, pozytywnie zaopiniowała złożone oferty 7 oferentów, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację i podpisano umowy o realizację zadania publicznego.

Dotację we wnioskowanej kwocie na zadanie w zakresie pomocy społecznej przyznano następującym oferentom:

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie – Stacja Brata Gerarda - 6 000 zł.
 • Fundacja REI Rehabilitacja Edukacja Integracja – 2 000 zł.
 • Fundacja Fructus - 2000 zł

oraz na zadanie w zakresie kultury fizycznej przyznano dotację następującym oferentom:

 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „ Czos” w Mrągowie- 2 500 zł.
 • Mrągowska Grupa Regatowa – 5 000 zł.
 • Klub Sportowy AS  w Mrągowie - 1 500 zł.
 • Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe – 1 500 zł.

Podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, przekazano dotację oraz podpisano umowy na łączną wartość 20 500 zł. Niewykorzystane środki na zadanie z zakresu edukacji prawnej i zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji w łącznej wysokości 3 500 zł przeniesiono na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Decyzją Zarządu Powiatu w Mrągowie, dnia 18.05.2022 r. podjęto uchwałę nr 202/1404/2022 o ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II otwarty konkurs ofert obejmował zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 3 500 zł.

W terminie wyznaczonym do składania ofert, tj. do dnia 09 czerwca  2022 r. wpłynęła jedna oferta od Miejskiego Klubu Sportowego „Mrągowia”, któremu Zarząd Powiatu  w Mrągowie, przyznał dotację na realizację zadania w wysokości 3 500 zł oraz podpisano umowę.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2022 roku wyniosła 24 000 zł z czego przyznane dotacje zostały wydatkowane w kwocie 23 297,00 zł. Podmiot, który nie wykorzystał dotacji w całości zwrócił określoną kwotę w wysokości 703,00 zł na rachunek bankowy powiatu.

 1. ROZLICZENIE ORAZ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI WSPIERANYCH ZADAŃ

Organizacje pożytku publicznego, którym przekazano dotacje na realizacje zadań publicznych zostały zobowiązane do złożenia sprawozdania końcowego z ich realizacji oraz wydatkowania przekazanych im środków. Pracownik Starostwa Powiatowego  w Mrągowie dokonał analizy przedłożonych sprawozdań, pod kątem ich zgodności z podpisanymi umowami. Wyniki kontroli przedłożono Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie

Pozytywnie ocenia się działania Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej - Stacja Pomocy Brata Gerarda w Mrągowie. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania była nieodpłatna stała opieka  pielęgniarsko – rehabilitacyjno - socjalna 20 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, bezpośrednio w ich środowisku domowym, a także  świadczenie wspierających usług o charakterze pielęgniarsko - rehabilitacyjno-socjalnym w zorganizowanych do tego celu pomieszczeniach Parafii Rzymskokatolickiej dla około 250 osób.

W rezultacie przeprowadzonych działań w zakresie  zadania publicznego na terenie powiatu mrągowskiego, rozwiązano  wiele problemów społecznych 90 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych a także złagodzono  negatywne skutki marginalizacji, wykluczania i zaniedbywania tychże osób, zwłaszcza w okresie zagrożenia epidemiologicznego covidem. Poprawił się stan zdrowia oraz kondycja psycho – fizyczna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych z terenu powiatu mrągowskiego, wspieranych i rehabilitowanych w czasie świadczonej opieki i pielęgnacji a także podczas organizowanych i prowadzonych zajęć i o charakterze rehabilitacyjnym. Stwierdzono również, że realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane cele i zakładane rezultaty zostały osiągnięte w 100 %.

Fundacja REI

Pozytywnie ocenia się działania Fundacji REI w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. – Aktywne Lato”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

 

Celem ogólnym realizacji zadania było organizowanie różnorodnych zajęć sportowych, plastycznych, edukacyjnych, terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu mrągowskiego. .Zadanie „Aktywne Lato” odbyło się w miejscach zainteresowania kulturowego oraz na terenach przyrodniczych. Dzieci i młodzież niepełnosprawna miały możliwość bezpośredniego poznania własnego środowiska, regionu, właściwości etnicznych, historycznych oraz kulturowych. Inicjatywa Aktywne Lato miało kształtować pozytywne postawy oraz dobry stosunek do otoczenia , który jest tak ważny dla osób z niepełnosprawnością oraz możliwość zdobycia wiedzy oraz nowych doświadczeń. Szereg zaplanowanych zajęć miał na celu usprawnianie ruchowe, usprawnianie motoryki małej podczas zajęć sensoryczno-plastycznych, aktywność fizyczna oraz praca zespołowa, integracyjna. Uczestnicy podczas jednego dnia warsztatów mieli okazję wyjść do jednej z Mrągowskich restauracji na posiłek podczas którego mieli możliwość poznania zasad zachowania się w takich miejscach oraz uspołecznienie uczestników oraz Mrągowian na dzieci z niepełnosprawnością. Wszystkie cele zostały zrealizowane. Przeprowadzony został letni cykl warsztatów. Odbyły się zajęcia sensoryczno-plastyczne, zajęcia integracyjne w Fun Parku oraz zorganizowana została wycieczka do Muzeum Indian. Podczas warsztatów uczestnicy inicjatywy podnieśli wiele umiejętności. Dzieci wykazały się umiejętnościami budowania relacji, komunikowania się oraz współpracy w grupie czyli umiejętnościami integracyjnymi. Uczestnicy pod koniec inicjatywy chętniej nawiązywały ze sobą kontakt. Podczas pierwszych warsztatów, dzieci indywidualnie wykonywały zadania, gdzie podczas każdego kolejnego warsztatu cała grupa dyskutowała razem, z ochotą rozmawiała i wymieniała się pomysłami oraz opiniami. Ostatniego dnia inicjatywy, umiejętność współpracy w grupie była szczególnie widoczna, ponieważ dzieci z chęcią pomagały  sobie podczas zajęć. Uczestnicy musieli także wykazać się umiejętnością prawidłowego zachowania w miejscach publicznych podczas wyjścia na pizzę. Dzieci także ćwiczyły swoje umiejętności koncentracji w różnych miejscach oraz okolicznościach a zwłaszcza podczas zwiedzania Muzeum Indian, gdzie uczestnicy musieli uważnie słuchać, odpowiadać na pytania a także wykonywać po kolei instrukcje. W Muzeum Indian, dzieci także uczyły się o różnych zwierzętach oraz roślinach, które należy chronić i szanować. Dzieci wykazywały się umiejętnościami koordynacji ruchowej podczas zajęć sensoryczno-planistycznych, gier i zabaw sprawnościowych w Muzeum Indian oraz podczas zajęć ruchowo- integracyjnych w Fun Parku. Realizacja zadania w pełni przyczyniła się do osiągnięcia jego celów. Przedstawione w ofercie cele zostały spełnione. Uczestnicy inicjatywy „Aktywne Lato” oraz ich rodzice wykazali chęć uczestniczenia w przyszłości w podobnych działaniach i powstał pomysł na kolejne warsztaty tym razem zimowe.

Fundacja FRUCTUS

Pozytywnie ocenia się działania Fundacji FRUCTUS w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. – „Odkrywanie powiatu mrągowskiego”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości  a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem ogólnym realizacji zadania było organizowanie spotkań plenerowych dla małoletnich osób niepełnosprawnych skupionych w grupie wsparcia Parasol, mających na celu wspieranie ich aktywności psychofizycznej i społecznej pod opieką doświadczonej kadry pedagogicznej  i terapeutycznej. Jest to grupa społeczna zagrożona wykluczeniem społecznym, która jest słabo zaangażowana w aktywność społeczną z powodu barier w dostępie do różnorodnych form kultury oraz niskiej samooceny. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym dzieci są odseparowane od towarzystwa swoich szkolnych  rówieśników, a w okolicy nie ma dedykowanych dla nich bezpłatnych form spędzania czasu wolnego. Poprzez organizację zajęć i wycieczek krajoznawczych, zwiększył się poziom integracji dzieci i młodzieży, dla 20-25 osób niepełnosprawnych.

Również poprzez poznawanie historii Mrągowa i okolic oraz obcowanie z różnorodnością fauny i flory powiatu mrągowskiego, uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę i horyzonty poznawcze. Realizacja zadania w pełni przyczyniła się do osiągnięcia  jego celów. Przedstawione w ofercie cele zostały spełnione.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS”

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego „ Czos” w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Żeglarskie Grand Prix Mrągowa 2022”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie  z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem ogólnym realizacji zadania było upowszechnianie żeglarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, edukacja różnych grup społecznych w zakresie bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych oraz budowania filarów wiedzy żeglarskiego ducha rywalizacji sportowej. Impreza prowadzona była przez sędziów najwyższej klasy międzynarodowej i skierowana była  zarówno do początkujących  żeglarzy ( każde zawody poprzedzała prelekcja z zakresu bezpieczeństwa, zasad zachowywania się na wodzie a także  z zakresu przepisów żeglarskich prowadzona przez doświadczonych zawodników startujących w innych imprezach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej ( w zawodach  uczestniczą także mistrzowie Polski, Europy i świata, a poszczególne imprezy są także wpisane do wielu innych kalendarzy klas sportowych), a także dla doświadczonych zawodników startujących w innych imprezach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (w zawodach uczestniczą także mistrzowie Polski, Europy czy świata, a poszczególne imprezy są także wpisane do wielu innych kalendarzy klas sportowych). Zawodnicy ścigają się na własnych łodziach, ale istnieje też możliwość wypożyczenia wcześniej przygotowanego sprzętu (finał rozgrywa się na łodziach monotypowych dostarczonych przez organizatora).Cykl regat wpisuje się także w kalendarz innych imprez miejskich, co sprawia, że zawody obserwuje rokrocznie wielu kibiców, a infrastruktura umożliwia oglądanie regat z niemal dowolnego miejsca akwenu oraz lądu (organizator zapewnia także  możliwość obserwowania regat także z wody dzięki tramwajom wodnym).

Wszystkie zaplanowane cele i zakładane rezultaty, zostały osiągnięte w 100%. Zorganizowano cykl regat Żeglarskich Grand Prix Mrągowa na jeziorze Czos w terminach 28-29.05.2022 r., 2.07.2022 r i 6-7.08.2022 r., w wyniku których ponad 120 zawodników nabyło umiejętności prawidłowego żeglowania i zachowania się w obliczu różnych zagrożeń związanych z wodą. Podczas odpraw przed regatami kibice oraz zawodnicy poznawali także nowo obowiązujące przepisy żeglarskie (m.in. Przepisy Regatowe Żeglarstwa 2021-2024. Realizacja zadania przyczyniła się także do zapobiegania patologii, uzależnieniom i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w treningach żeglarskich, regatach i imprezach towarzyszących bezpośrednio związanych ze współzawodnictwem na wodzie. W wyniku realizacji zadania nastąpiła także promocja sportu, żeglarstwa oraz Powiatu Mrągowskiego w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim ( relacje w kilkunastu miejscach w całej Polsce). Podczas realizacji zadania Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” zorganizowało 3 imprezy eliminacyjne o zasięgu ogólnopolskim 28-29.05.2022 r. (otwarcie Pucharu Polski Jachtów Kabinowych) i 2.07.2022 r.( Dni Mrągowa 2022, udział w regatach mrągowskiego olimpijczyka Piotra Myszki ) oraz 6-7.08.2022 r. regat klas Korsarz i Ok Dinghy. Zadanie mimo wielu utrudnień  ( pandemia oraz inflacja, która przyczyniła się do wzrostu cen), udało się zrealizować w 100%, co jest warte podkreślenia, bo wielu organizatorów zdecydowało się na rezygnację z organizacji imprez. Imprezy żeglarskie organizowane w ramach cyklu Żeglarskie Grand Prix Mrągowa, mają także jedną z najwyższych frekwencji żeglarskich w województwie.

   Mrągowska Grupa Regatowa

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiej Grupy  Regatowej w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - Regaty żeglarskie w klasie Optimist „Złoty Puchar Mazur”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie. Celem ogólnym realizacji zadania było dotarcie do jak najszerszego grona społeczeństwa z ofertą alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, jaką jest żeglarstwo. Głównie miało to zachęcić dzieci i młodzież do uczestnictwa w zorganizowanych formach zajęć z nauki żeglowania, które są organizowane przez Mrągowską Grupę Regatową przy współpracy z Mrągowskim Ośrodkiem Sportowym Baza. Organizacja regat na akwenie w centrum miasta była  okazją do promocji żeglarstwa w społeczeństwie Dzięki żeglarstwu młodzi ludzie mogli nauczyć się samodzielności, systematyczności, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz sumienności wykonywanych działań, dbałości o sprzęt, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współuczestniczących oraz pokonywanie własnych barier i słabości. Poprzez rywalizację, uczą się zasad fair play. Istotny był też cel integracyjny, gdyż w projekt angażowane są całe rodziny. Wszystkie zaplanowane  cele i zakładane  rezultaty,  zostały osiągnięte w 100%.

Uczestnicy zawodów mieli okazję zobaczyć jak wyglądają profesjonalne zawody sportowe. Zawodnicy wykazali się umiejętnościami zdobytymi na treningach tj. samodzielnością, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dbałości o sprzęt, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współuczestniczących, zasadami fair play.

Podczas realizacji zadania Mrągowska Grupa Regatowa w dniach od 11.06.2022 r do dnia 12.06.2022 r zorganizowała jedną z pięciu imprez w województwie Warmińsko - Mazurskim wpisanych do kalendarza regat na 2022 Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist. W ramach imprezy  rozegrano 4 wyścigi  w grupie UKS, 7 wyścigów w grupie B oraz 1 wyścig w grupie Old Boy. Uczestnicy zawodów mieli okazję zobaczyć jak wyglądają profesjonalne zawody sportowe. Część rodziców postanowiła spróbować  swoich sił decydując się  na udział w wyścigu Old Boy w klasie Optimist. Dla dorosłych było to również nowym doświadczeniem, dzięki któremu mogli zobaczyć z jakimi żywiołami i wysiłkiem mierzą się dzieci. Udział w zawodach pokazał trenerom  poziom wyszkolenia i mogli dokonać „przesunięć” w grupach tworząc dwie grupy zaawansowane na podobnym poziomie sportowym. Dzięki tym działaniom zaistniała możliwość stworzenia nowej grupy. Z inicjatywy rodziców, którzy kibicowali na brzegu powstał pomysł cyklicznych zajęć z żeglarstwa dla dorosłych, który planowany jest do realizacji.

Klub Sportowy „AS” Mrągowo

Pozytywnie ocenia się działania Klubu Sportowego „AS” Mrągowo w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Organizowanie imprez sportowych popularyzacja zdrowego trybu życia oraz stymulowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu mrągowskiego”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Realizowane zadanie miało na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz inwestowanie w kapitał ludzki poprzez m.in. przekazywanie odpowiednich wzorców zachowań oraz  promowanie koszykówki jako dyscypliny sportu, a także miało przyczynić się do większej świadomości, aktywności i propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zajęcia miały na celu poprawę kondycji fizycznej, nauczania działania w grupie, odpowiedzialności oraz pokazanie, że sport i zdrowe współzawodnictwo w duchu Fair Play jest lepszą alternatywą  na spędzenie czasu  niż siedzenie przed telewizorem czy komputerem.

Założenia te  zostały spełnione w czasie trwania realizacji zadania. Dzięki uczestnictwie  w turnieju ogólnopolskim, który odbył się w dniach 21-23 października 2022 r, zawodnicy poprawili kondycję i ogólną sprawność fizyczną, udoskonalili umiejętność działania w grupie oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Poprzez udział w turnieju w czasie trwania którego rozegrano 6 meczów, zostały zaspokojone potrzeby rozwoju dzieci takie jak: potrzeba rozwoju, współzawodnictwa, przynależności do grupy, nauki i samodoskonalenia oraz odpowiedzialności za siebie oraz innych. W wyniku propagowania koszykówki i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jest również wynikiem pokazania, że sport i zdrowe współzawodnictwo w duchu fair Play jest lepszą alternatywą na spędzenie czasu niż siedzenie np. przed komputerem. W okresie realizacji zadania stronę Klubu AS polubiło 246 osób, na koniec roku 2021 polubień było 2000 co dało wzrost zainteresowania Klubem o około 12%. Klub zamieścił  na swojej stronie internetowej  na portalu społecznościowym informację o dofinansowaniu turnieju przez Powiat Mrągowski oraz zamieścił logo Powiatu Mrągowskiego zgodnie z zapisami umowy. Organizowany turniej był również okazją do promocji Powiatu Mrągowskiego.

Mrągowskie Stowarzyszenie  Rowerowe

Pozytywnie ocenia się działania Mrągowskiej Grupy  Regatowej  w Mrągowie pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne pn. - „Młodzieżowe Zgrupowanie Reprezentantów Powiatu Mrągowskiego w Kolarstwie Górskim”. Środki dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane, dotacja została wydatkowana w całości  a sprawozdanie końcowe złożone na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem ogólnym realizacji zadania była kontynuacja celów statutowych od 2005 roku. Jest to  długofalowa strategia działań popularyzacji jazdy na rowerze. Zadanie miało na celu przede wszystkim poprawić warunki uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, m.in. poprzez prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie w różnych kategoriach wiekowych oraz umożliwienie uczestnictwa w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Mrągowskiego poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności prowadzonej przez klub sportowy, w tym organizacja przedsięwzięć sportowych. Wszystkie cele zostały zrealizowane. Wynikiem zrealizowanego zadania  było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mrągowskiego 7- dniowego zgrupowania kolarskiego dla 7 uczestników w Białce Tatrzańskiej, która miała miejsce w dniach od 01.08.2022 r. do 07.08.2022 r. Podczas zgrupowania przeprowadzano badania sprawnościowe na początku oraz jego końcu wskazujące na poprawę rezultatów.

Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”

Działania Miejskiego Klubu Sportowego” Mrągowia” pod względem wykonania i rozliczenia przyznanej dotacji na kontrolowane zadanie publiczne  pn. - „Wspieranie szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu „Realizacja programów szkolenia sportowego przez właściwe związki sportowe oraz uczestnictwo  w zorganizowanej rywalizacji sportowej-piłka nożna” nie zostały poddanie ocenie ze względu na braki dokumentów potwierdzających  prawidłową realizację  wykonanego zadania a sprawozdanie nie zostało przedłożone Zarządowi Powiatu. W toku postępowania ustalono, że środki z dotacji wydatkowane były zgodnie z celem na jakie zostały przyznane. Dotacja nie została wydatkowana w całości. Środki nie wykorzystane z dotacji zostały zwrócone na konto powiatu. Sprawozdanie końcowe złożone zostało  na właściwym formularzu i dostarczone w terminie.

Celem głównym realizacji zadania była poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „Mragowia” poprzez uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez Warmińsko - Mazurski Związek Piłki Nożnej oraz poprawa kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej mieszkańców Mrągowa, poprzez zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”.

 

 

 1. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Wsparcie pozafinansowe

Starostwo Powiatowe  w Mrągowie wspiera organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym.

 Zasadniczą rolę w roku 2022 odgrywał przepływ informacji

1) Na oficjalnej stronie internetowej powiatu znajduje się zakładka dedykowana organizacjom pozarządowym. Zamieszczane są w niej m.in.:

- wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Mrągowskiego,
- bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i ich rozstrzygnięciach,
- informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz terminy składania wniosków i wzory obowiązujących formularzy.
- informacje przesyłane przez organizacje pozarządowe, dotyczące ich działalności, podejmowanych inicjatyw, itp.,
- informacje w zakresie szkoleń, kursów i możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł,
- informacje na temat wydawania zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji Starosty Mrągowskiego,
- informacje na temat  przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego,
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych na terenie Powiatu Mragowskiego.

Informacje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz o jego rozstrzygnięciu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego   oraz  w siedzibie  Starostwa Powiatowego na tablicy ogłoszeń.

 

 1. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2022

Powiat Mrągowski realizując cele Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 udzielał  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa  w ww. ustawie zarówno wsparcia finansowego jak i pomocy pozafinansowej.

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, w których 8 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe . Udzielono wsparcia finansowego mieszkańcom Powiatu Mragowskiego na realizację dwóch spośród trzech zadań publicznych.

Realizowane zadania dotyczyły zakresu :

- zadania w zakresie pomocy społecznej

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Największym zainteresowaniem cieszyło się zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, co pokazuje jak ważną rolę w Powiecie Mrągowskim stanowi sport. Na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu złożono 5 ofert w 2 konkursach . Oferty złożono w różnych dyscyplinach sportowych takich jak: żeglarstwo, koszykówka, rowery oraz piłka nożna. Natomiast na zadanie z zakresu pomocy społecznej ofertę złożyły 3 podmioty. Wszystkie oferty dotyczyły wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Sporządziła:
Agnieszka Kęsik

 


Dokument w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfSprawozdanie (PDF, 5823 KB)

 

Autor: CZK

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-06-20 12:44przez: CZK
Opublikowano:2023-06-20 11:54przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-07-06 11:39przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:773

Rejestr zmian

 • [2023-07-06 11:39:05]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu
 • [2023-06-27 09:02:47]Grzegorz Cendrowskidodanie wersji PDF

Banery/Logo