Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania

z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”

Zarząd Powiatu w Mrągowie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.”

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2023 r. Poz. 901 ze zm.),
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 571)
3) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. Poz. 2057),
4) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U z 2018r. poz. 734 z późn. zm.;

I. Przedmiot zadania:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zdania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
2. Przedmiot konkursu obejmuje prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych przeznaczonego dla 100 osób umieszczonych na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, z zakresem usług odpowiadającym standardom określonym w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.

II. Okres realizacji zadania:
Realizację zadania ustala się na okres 5 lat, tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

III. Wysokość i warunki przyznawania dotacji na realizację zadania:
1. Na realizację zadania przewidziana jest dotacja w wysokości uzależnionej od liczby mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz posiadających skierowania wydane przed tym dniem. Dotacja na funkcjonowanie domu pomocy społecznej w każdym roku budżetowym w latach 2024-2028 ustalana będzie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wysokość dotacji będzie określana corocznie w uchwale budżetowej Rady Powiatu w Mrągowie i przekazywana w miesięcznych transzach.
2. Finansowanie pobytu pozostałych mieszkańców domu pomocy społecznej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej przez osoby zobowiązane oraz właściwe podmioty.

IV. Warunki składania ofert:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w obszarze objętym konkursem.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zawierającej:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
4. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzającego status prawny uprawnionego podmiotu, prowadzonej przez niego działalności i umocowania osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) z działalności podmiotu za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c) statut podmiotu uprawnionego (jeśli jest wymagany ze względu na jego status prawny),
d) projekt regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej,
e) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być usytuowany dom pomocy społecznej,
f) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty,
g) zaświadczenie o wpisie domu pomocy społecznej do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej),
h) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których uprawniony podmiot zamierza realizować zadanie,
i) protokoły z przeprowadzonych kontroli realizacji zadania wykonywanego przez oferenta w sferze objętej konkursem od 2023 r. lub oświadczenie o braku przeprowadzonych kontroli.
Wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopiach poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Przy rozpatrywaniu i ocenie ofert brane będzie pod uwagę spełnienie wymogów formalnych oraz kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
a) jakość działania (standard prowadzenia placówki powyżej standardu określonego w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej) – oceniane w skali 1-3,
b) koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych zadaniem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania - oceniane w skali 1-3,
c) posiadane zasoby kadrowe, świadczenia wolontariuszy, zasoby rzeczowe, nieruchomości - oceniane w skali 1-3,
d) dotychczasowe doświadczenia oraz dotychczasowa współpraca z administracją publiczną, wyniki przeprowadzonych kontroli oraz rzetelne i terminowe rozliczanie otrzymywanych środków - oceniane w skali 1-3.
2. Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników, niezłożone na wymaganym formularzu, zawierające uchybienia formalne, złożone po terminie i oferty podmiotu nieuprawnionego do ubiegania się o dotację nie będą rozpatrywane.
3. Oferty na realizację zadania podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych na poniższych zasadach:
a) zamieszczenie niezwłocznie na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, stronie internetowej PCPR (www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl) oraz BIP Powiatu listy ofert zawierających braki formalne wraz z informacją o możliwości ich usunięcia,
b) oferenci bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w pkt „a” uzupełniają braki formalne dopuszczone do uzupełnienia niniejszą procedurą,
c) uzupełnienie braków formalnych może dotyczyć:
- brakującego podpisu w przypadku gdy oferta została podpisana przez niepełną liczbę osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
- złożenia podpisu na załącznikach do oferty,
- braku dokumentu dotyczącego upoważnienia dla osoby, która podpisała ofertę,
- poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów,
d) jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
4. O wyborze oferty rozstrzyga Zarząd Powiatu Mrągowskiego w formie uchwały po uwzględnieniu oceny powołanej w tym celu komisji konkursowej.
5. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.
6. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana przez Zarząd Powiatu Mrągowskiego zostanie zawarta umowa na prowadzenie domu pomocy społecznej.
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu i stronie internetowej PCPR (www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl) O rozstrzygnięciu konkursu oferent zostaje też zawiadomiony elektronicznie.
8. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2023 roku do godziny 15:30. O złożeniu oferty w terminie decyduje data jej faktycznego wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.
2. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.
3. Oferty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej”. Na kopercie należy podać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę.
4. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w terminie do 14 dni od ostatecznego terminu do składania ofert.

VII. Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:
W ramach otwartego konkursu ofert zadanie tego samego rodzaju było realizowane na terenie powiatu mrągowskiego. Środki finansowe na jego realizację wyniosły:
- w 2022 r. – 227 923,00 zł
- w okresie 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. – 181 000,00 zł
Wszelkich informacji w zakresie ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Powiatu Mrągowskiego udziela dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie tel. 89 743-33-60, e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała nr 283/2175/2023 (PDF, 299 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (DOCX, 25 KB)

 

Autor: PCPR

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-10-31 14:42przez: PCPR
Opublikowano:2023-10-31 14:45przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:495

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo