Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr 285/2208/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.11.2023r.

Uchwała nr 285/2208/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.11.2023r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2023 r. Dz. U. poz. 1270 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz uzasadnieniem.

§ 2

Uchwałę w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały przedkłada się do dnia 15.11.2023 r.:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
b) Radzie Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 

 

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR .......
Rady Powiatu w Mrągowie 
z dnia ................
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.7 i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Mrągowskiego, obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w  roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mrągowskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§5

Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Mrągowie nr LXV/296/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030 z późn. zmianami.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 

 

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za lata 2022 i 2021. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mrągowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego została przygotowana na lata 2024-2030.
Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2023 i planu budżetu na 2024 rok. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań w latach 2024-2030 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2024 roku.
Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030 kształtują się następująco:


1. Dochody ogółem wynoszą                           118 597 261,69 zł, w tym:
- dochody bieżące                                                  82 949 355,28 zł ,
- dochody majątkowe                                         35 647 906,41 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą                         120 734 660,21 zł, w tym:
- wydatki bieżące                                                    79 458 545,64 zł,
- wydatki majątkowe                                              41 276 114,57 zł.
3. Przychody wynoszą                                             4 537 398,52 zł.
4. Rozchody wynoszą                                            2 400 000,00 zł.
5. Wynik budżetu - deficyt w kwocie               2 137 398,52 zł.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała nr 285/2208/2023 (PDF, 4834 KB)

Projekt i uzasadnienie

pdfProjekt (PDF, 417 KB)

pdfUzasadnienie (PDF, 584 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 2628 KB)    Ikona pliku MS EXCELzałącznik nr 1 (XLSX, 213 KB )

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2  (PDF, 981 KB)       Ikona pliku MS EXCELzałącznik nr 2 (XLSX, 13 KB )

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-16 11:12przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2023-11-16 12:44przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-11-17 12:42przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:203

Rejestr zmian

  • [2023-11-17 12:42:03]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2023-11-17 11:57:05]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2023-11-16 11:49:41]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2023-11-16 11:45:10]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo