Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXVIII/370/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r.

Uchwała nr LXXVIII/370/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz.100 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – wprowadza się następujące zmiany:
- dotychczasowy załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

Do uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządom wojewódzkim
i powiatowym według algorytmu na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Uchwałą Nr LXIX/318/2023 z dnia 15 marca 2023 r. Rada Powiatu w Mrągowie określiła zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, podział środków określa załącznik nr 1 do w/w uchwały. Załącznik do uchwały Nr LXIX/318/2023 z dnia 15 marca 2023 r. został zmieniony Uchwałą nr LXX/322/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/355/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2023 r. Wysokość środków PFRON na realizację zadań w roku 2023, to: z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 230 000,00zł; z zakresu rehabilitacji społecznej 3 888 705,00 zł, w tym dofinasowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 2 802 129,00 zł- ogółem środki PFRON na realizację zadań – 4 118 705,00 zł.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, pismem nr CAZ.PI.53.5.2023.MK z dnia 10.10.2023 r, poinformował dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, że w bieżącym roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zostały zaangażowane w wysokości 180 000,00 zł,
t. j.:180 000,00 zł– na jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej. Pozostałe zadania,
t. j.: zwrot kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (środki na zadanie-20 000,00 zł) oraz finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnianiu - staże, szkolenia, prace interwencyjne (środki na zadanie-30 000,00zł), mimo ogłaszanych naborów nie cieszyły się żadnym zainteresowaniem.
Do dyspozycji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pozostają niewykorzystane przez PUP w Mrągowie środki PFRON w wysokości 50 000,00 zł. W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wnioskuje o dokonanie przeniesienia środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł z zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
Jednocześnie dokonując analizy zainteresowania poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji w ramach rehabilitacji społecznej w 2023 r. ustalono, iż zadanie polegające na dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - nie budzi zainteresowania wśród mieszkańców powiatu, co skutkuje brakiem wniosków na ten cel. W związku z ryzykiem niewykorzystania środków przeznaczonych na to zadanie tj. 1 000,00 zł, proponuje się przeznaczenie ich na inne zadanie w ramach rehabilitacji społecznej.
Po dokonaniu diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Biorąc pod uwagę powyższe należy dokonać podziału środków z zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w następujący sposób:
1. Zadanie - dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – zwiększenie o 44 195,00 zł – środki na zadanie w 2023 r.-519 125,00 zł,
2. Zadanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – zwiększenie o 6 805,00 – środki na zadanie w 2023 r.-475 756,00 zł,
Proponowany podział środków na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepoprawnych odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju zadań i jednocześnie zapewnia racjonalne wykorzystanie środków w roku bieżącym.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie. Powiatowa Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie zarekomendowała, że w pierwszej kolejności należy dofinansować wnioski na zakup: protezy modularnej podudzia, aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, w tym elektrycznych, ortezy dla dzieci, obuwia ortopedycznego dla dzieci oraz aparatów do bezdechu sennego.

 


 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVIII/370/2023
Rady Powiatu w  Mrągowie
z dnia 26.10.2023 r.  

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

 

I.                    Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

 

Nazwa zadania

Podział środków

1.

zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

x

2.

dofinansowanie na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej lub rolniczej

180 000 zł

3.

finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże, szkolenia, prace interwencyjne)

x

x

Razem

180 000 zł

 

II.                 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

1.

dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

2  802 129 zł

2.

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

110 000 zł

3.

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

31 695 zł

4.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

519 125 zł

5.

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                              w komunikowaniu się i technicznych 

475 756 zł

6.

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

x

x

Razem

 

3 938 705 zł

 

Ogółem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2023

4 118 705 zł

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXVIII/370/2023  (PDF, 254 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 861 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 344 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-11-22 10:12przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-11-22 10:27przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-11-22 10:20przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:137

Rejestr zmian

  • [2023-11-22 10:20:41]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo