Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-04-15 ( Imieniny: Adolfiny, Odetty)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXIX/380/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r.

Uchwała nr LXXIX/380/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.100 z późn.zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – wprowadza się następujące zmiany:
- dotychczasowy załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Do uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządom wojewódzkim i powiatowym według algorytmu na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Uchwałą Nr LXIX/318/2023 z dnia 15 marca 2023 r. Rada Powiatu w Mrągowie określiła zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, podział środków określa załącznik nr 1 do w/w uchwały. Załącznik do uchwały Nr LXIX/318/2023 z dnia 15 marca 2023 r. został zmieniony Uchwałą Nr LXX/322/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LXXV/355/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXXVIII/370/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023 r.

Wysokość środków PFRON na realizację zadań w roku 2023, z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 180 000,00 zł; z zakresu rehabilitacji społecznej – 3 938 705,00 zł, w tym dofinasowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – 2 802 120,00 zł – ogółem środki PFRON na realizację zadań – 4 118 705,00 zł.

W dniu 2 listopada 2023 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęła rezygnacja z pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz wg stanu na dzień 10 listopada 2023 jedna osoba z niepełnosprawnością nie wykorzystała przyznanego dofinansowania, jednocześnie jej orzeczenie wygasło z dniem 30 września 2023 i nie posiada kolejnego orzeczenia. W związku z kończącym się rokiem kalendarzowym i trudnościami ze znalezieniem osób niepełnosprawnych, które wykorzystają dofinansowanie w bieżącym roku, istnieje ryzyko niewykorzystania środków na w/w zadanie w kwocie 5 049,00 zł.

Po dokonaniu diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej ustalono, że największe potrzeby zgłaszane są w ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Biorąc pod uwagę powyższe należy dokonać podziału środków z zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w następujący sposób:

1) Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – zwiększenie o 2 161 zł – środki na zadanie w 2023 r. po zwiększeniu – 521 295 zł,
2) Zadanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – zwiększenie o 2 888 zł – środki na zadanie w 2023 r. po zwiększeniu – 478 644 zł,

Proponowany podział środków na zadania finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju zadań i jednocześnie zapewnia racjonalne wykorzystanie środków w roku bieżącym.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mrągowie.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXIX/380/2023 (PDF, 999 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 5066 KB) 

Zmienia

Uchwała nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15 marca 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-12 15:42przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-12-12 15:30przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2023-12-13 15:24przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:135

Rejestr zmian

  • [2023-12-13 15:24:28]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2023-12-13 15:20:22]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo