Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA NR 5/39/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 05.06.2024 r.

UCHWAŁA NR 5/39/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 05.06.2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),


Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:


§ 1.


Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, ze zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Zmiana dotyczy planu dofinansowania na podstawie decyzji Ministra Finansów wydanej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK. poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 39 559,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie o kwotę 3 400,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie o kwotę 14 200,00 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie o kwotę 1 600,00 zł, Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie o kwotę 6 481,80 zł, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mrągowie o kwotę 4 200,00 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie o kwotę 7 000,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 2 677,20 zł, zmiana planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FB 118/2024 z dnia 23 maja 2024 r. poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 49 670,82 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mrągowie o kwotę 49 670,82 zł, zmiana planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FB 108/2024 z dnia 22 maja 2024 r. poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu powiatu mrągowskiego o kwotę 2 200,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie o kwotę 2 200,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 35 482,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Mrągowie o kwotę 35 482,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek.


§ 3.


1. Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: dochody – 125 979 785,98 zł, w tym:
- dochody bieżące – 89 812 856,71 zł
- dochody majątkowe – 36 166 929,27 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: wydatki – 128 307 222,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 85 154 965,34 zł
- wydatki majątkowe – 43 152 257,55 zł
2. Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł.
3. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
6. Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym: 1.1Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł, 1.2Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł, 1.3Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 537,39 zł.
7. Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA NR 5/39/2024 ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE Z DNIA 05.06.2024 r.  (PDF, 122 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 73 KB)      

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 254 KB)      

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 697 KB)      

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 120 KB)      

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 78 KB)      

 

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-06 13:53przez: Zarząd Powiatu w Mrągowie
Opublikowano:2024-06-06 13:59przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:46

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo