Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Termin załatwienia

do 65 dni

 

Osoba kontaktowa

Anna Marcinowska, Karolina Kulesza, Krzysztof Kurta, Ewelina Jodkowska, Krzysztof Weber

 

Miejsce załatwienia

Wydział Architektoniczno-Budowlany,
tel.7410167 lub 7410168, piętro II, pok. nr 32-34

 

Telefon kontaktowy

89 7410167, 89 7410168, 89 7410186

 

Adres e-mail

budownictwo@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Do wniosku należy załączyć:

 • projekt budowlany w 3 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i inymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), innymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wykonany przez osobę uprawnioną (wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • prawomocną decyzję o warunkach zabudowy (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), jeżeli taka jest wymagana dla danej inwestycji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra (dotyczącą obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie zakłady chemiczne lub projektów budowlanych zawierających nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach);
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;
 • jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia braków w ustawowym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 

Opłaty

opłaty skarbowe zgodne z Dz. U.  z 2023r. poz. 2111 ze zm. -Ustawa z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej .

Forma wnoszenia opłaty skarbowej :

wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Mrągowie - PKO BP S.A. Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

 

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mrągowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna

art. 28, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.  poz. 682 ze zm.) - oraz inne artykuły wynikające ze współdziałania z PINB w Mrągowie.

 

Autor: Stanisława Rudawska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2009-07-10 00:00przez: Stanisława Rudawska
Opublikowano:2009-07-10 10:10przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2023-12-13 10:06przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:15148

Rejestr zmian

 • [2023-12-13 10:06:16]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2015-10-16 13:25:11]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-10-28 14:42:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2012-01-10 09:24:29]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2011-03-23 14:23:10]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2009-07-10 13:12:46]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo