Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Termin załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7, tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82.

Sposób załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).
Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru tych dokumentów można obejrzeć w temacie- Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych.

Wymagane Dokumenty
Wypełniony wniosek (druk WKR1 lub WKR2) oraz: dla pojazdów spoza UE:

 • Odprawa celna lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,
  dla pojazdów pochodzących z UE:
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla sam. osobowych a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzającego brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT 25 ) - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża),
  a ponadto:
 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadcz. o wpisie do ewidencji działalności gosp. lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestr. pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument (y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu (wybrane wzory zagr. dowodu rejestr. można obejrzeć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl ),
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania techn. pojazdu, jeżeli jest wymagane (bliższe informacje o tym, w jakich przypadkach wymaga się badań zawarto w tabeli "inne informacje") lub w przypadku nowego samochodu osobowego. z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadcz. o wpisie do ewid. działalności gospodarczej , jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.

Opłaty
Za rejestrację pojazdu pobierana jest opłata komunikacyjna.

 • w wysokości 256,00 zł(w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 197,00 zł(w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

UWAGA! Proszę o niedokonywanie opłaty rejestracyjnej przed złożeniem dokumentów.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Informujemy, iż z dniem 22 września 2009 r. zasadniczym zmianom uległy przepisy dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - w tym w głównej mierze pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Wszelkie inne pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a niezawartych w dokumentach pojazdu

TŁUMACZENIA: Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dok. dotyczącego badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t. j. Dz. U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn.zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju).
Jednakże w sytuacji, kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.
Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dowodu odprawy celnej lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentów przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

 

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 12:51przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-01-27 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-03-14 15:27przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:11471

Rejestr zmian

 • [2016-03-14 15:27:05]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 08:23:42]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-01-27 10:32:16]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo