Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Termin załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia
Starostwo Powiatowe w Mrągowie, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Królewiecka 60A, parter – pokój nr 7, tel. 89 741 01 58, 89 741 01 82, 89 741 01 81.

Telefon kontaktowy
89 741 01 58, 89 741 01 82, 89 741 01 81.

Sposób załatwienia
Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
W przypadku pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym urzędzie, przed złożeniem zamówienia w PWPW na nowy dowód rejestracyjny, tut. Urząd występuje o pisemne potwierdzenie danych w poprzednim organie rejestrującym pojazd.
Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru dowodu rejestracyjnego można obejrzeć w temacie- Odbiór "stałych" dowodów rejestracyjnych.

Wymagane Dokumenty
Wypełniony (druk WKR1 lub WKR2) oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Czas realizacji

Opłaty
Za rejestrację (przerejestrowanie) pojazdu pobierana jest opłata komunikacyjna.
W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie lub posiadających tablice starego typu (tzw. "czarne") uiszcza się opłatę:

 • w wysokości 180,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 121,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 111,50 zł(w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

  W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tut. urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw. "białe") - uiszcza się opłatę:
 • w wysokości 81,00 zł(w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.

UWAGA! Proszę o niedokonywanie opłaty rejestracyjnej przed złożeniem dokumentów.

Tabelę z wszystkimi aktualnymi cenami za rejestrację (przerejestrowanie) i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie Urzędu Miasta Mrągowo (II piętro, pokój nr 56) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Mrągowo, nr konta 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Mrągowskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi
Czy dokument jest gotowy do odbioru można sprawdzić: https://www.info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Na podany numer telefonu komórkowego, adres e-mail, podane podczas rejestracji zostanie wysłane powiadomienie o gotowym do odbioru dokumencie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

Autor: Krzysztof Dąbkowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-06-19 13:18przez: Krzysztof Dąbkowski
Opublikowano:2014-03-19 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2016-03-14 15:24przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:45268

Rejestr zmian

 • [2016-03-14 15:24:23]Magdalena ŻebrowskaEdycja informacji
 • [2014-03-19 09:40:31]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo