Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/295/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

Uchwała nr L/295/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Na podstawie art. 40 i 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.

Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób, posiadających prawa wyborcze do Rady Powiatu, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 3.

 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Zarządu lub Starosty.
 2. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w Statucie oraz w niniejszej uchwale.
 3. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.
 4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
 5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

§ 4.

 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.
 2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
 3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
 4. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

§ 5.

 1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.
 2. W zawiadomieniu podaje się:
  1. pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,
  2. dane, o których mowa w § 4 ust. 3,
  3. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika oraz jego zastępcy.
 3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.
 4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.
 5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady wzywa Pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia.

§ 6.

 1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
 2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§ 7.

 1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
 2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6.

§ 8.

 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
 2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
 3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 9.

 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
 2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia jest zmieniona, Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
 3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca się do Komisji Rewizyjnej o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni. W postępowaniu przed Komisją Rewizyjną jako obserwator może uczestniczyć Pełnomocnik.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.

§ 10.

W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują przedstawiciele wskazani przez Komitet.

§ 11.

Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

§ 12.

Komitet ulega rozwiązaniu po:

 • odmowie nadania biegu projektowi uchwały,
 • bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1,
 • zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Przepisy, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się do kadencji organów Powiatu następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr L/295/2018 Rady Powiatu  w Mrągowie z dnia 17 października 2018r. (107,1 KB)

Data i miejsce publikacji:

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.484 Ogłoszony: 18.01.2019 - PDF ogłoszony

Utraciła moc przez

Uchwałę nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-10-25 20:09przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2018-10-25 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-02-01 13:40przez:
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:4825

Rejestr zmian

 • [2019-02-01 13:40:52]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-01-31 12:24:33]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2018-10-25 20:03:57]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo