Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-09-21 ( Imieniny: Darii, Mateusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. inwestycji i utrzymania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista ds. inwestycji i utrzymania

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Miejsce wykonywania pracy - Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A, 11 – 700 Mrągowo

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem :
  1. Wymagania niezbędne:
   • wykształcenie wyższe,
   • posiadany staż pracy min. 4 lata,
   • dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
   • znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu powiatowego w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy prawo budowlane.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • umiejętność dobrej organizacji pracy i rozwiązywania problemów,
   • umiejętność analitycznego myślenia,
   • komunikatywność,
   • gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,
   • praca na stanowisku związanym z prowadzeniem lub realizacją inwestycji, obsłudze projektów finansowanych ze środków unijnych.
 2. Zadania wykonywane na stanowisku inspektora ds. inwestycji i utrzymania:
  1. Opracowywanie planów i programów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych Przygotowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów w zakresie realizowanych zadań.
  2. Sporządzanie opracowań, sprawozdań (w tym statystycznych), ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
  3. Przygotowywanie i przekazywanie informacji do biuletynu informacji publicznej (BIP) powiatu mrągowskiego wymaganych przepisami prawa, w zakresie realizowanych zadań.
  4. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.
  5. Opisywanie faktur i rachunków w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku.
  6. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i realizacji obiektów budowlanych, remontów,
   modernizacji oraz budownictwa z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy Prawo budowlane, w szczególności: przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń budowy (wraz z wymaganymi załącznikami) dla wszystkich inwestycji (zadań, robót) realizowanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe i Powiat.
  7. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej dla ww. inwestycji (zadań, robót).
  8. Udział w odbiorach technicznych zrealizowanych inwestycji (zadań, robót).
  9. Reprezentowanie powiatu – na podstawie odrębnych upoważnień Starosty, w kontrolach inwestycji oraz obiektów budowlanych (zarządzanych bezpośrednio przez powiat) realizowanych przez uprawnione instytucje kontrolne.
  10. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania uzgodnienia, opinii, zajęcia stanowiska lub wyrażenia zgody w sprawie przygotowywania do realizacji lub realizacji obiektów budowlanych, remontów lub modernizacji przez podmioty będące jednostkami organizacyjnymi powiatu.
  11. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem projektów budowlanych (we wszystkich branżach) i kosztorysów dla planowanych do realizacji inwestycji budowlanych.
  12. Prowadzenie spraw związanych z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem realizacji inwestycji budowlanej.
  13. Kierowanie pracami zespołu utrzymującego czystość i sprawność techniczną budynków i lokali Starostwa Powiatowego.
  14. Nadzorowanie utrzymania w czystości oraz sprawności technicznej budynków i lokali Starostwa Powiatowego t.j. budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60 A , ul. Królewieckiej 27 oraz, lokalu C.Z.K. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej i lokalu zajmowanego przez Urząd Skarbowy w Kętrzynie .
  15. Obsługa projektów finansowanych ze środków unijnych powiatu (w których stroną umowy jest powiat) na etapie ich przygotowania i realizacji.
  16. Wspieranie jednostek powiatu przygotowujących i realizujących projekty realizowane ze środków unijnych.
  17. Programowanie rozwoju powiatu z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pomocowych UE oraz innych środków pozabudżetowych.
  18. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie aktywności projektowej i dofinansowania dla powiatu jako beneficjenta środków unijnych oraz pozabudżetowych.
  19. Uzgadnianie projektów budowlanych kolidujących z siecią światłowodową stanowiącą własność Powiatu Mrągowskiego.
 3. Warunki pracy na stanowisku:
  • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. życiorys (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. list motywacyjny,
  4. dokumenty poświadczające staż pracy,
  5. dokument poświadczający wykształcenie ,
  6. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia ,
  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  10. klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie pokój 15 przy ul. Królewieckiej 60A lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11 – 700 Mrągowo z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko: główny specjalista ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Mrągowie" w terminie do dnia 4 lutego 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (również te nadane pocztą).Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.mragowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym z jego etapów.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. INWESTYCJI I UTRZYMANIA W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60 A 11-700 MRĄGOWO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019, poz.1282) informuję, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Mrągowie została wybrana kandydatka – Pani Ewa Szulc - Wiśniweska zam. Mrągowo.

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe wolne stanowisko urzędnicze, po czym przystąpiła do testu kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatki niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym Mrągowie. W teście znalazło się zgodnie z § 4 ust. 4.3 Regulaminu Naboru 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które max liczba punktów wynosiła 30 (Każda prawidłowa odpowiedź z pytań testowych jednokrotnego wyboru oceniana była na 1 pkt, nieprawidłowa i brak odpowiedzi 0 pkt.) W celu zaliczenia testu należało z niego uzyskać powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. min. 16 pkt.

Pani Ewa Szulc - Wiśniewska uzyskała z testu kwalifikacyjnego wymaganą liczbę punktów w celu jego zaliczenia (23/30 pkt). Posiada wykształcenie wyższe oraz niezbędny staż pracy wymagany na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji i utrzymania w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Autor: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-01-24 09:33:13przez: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2020-01-24 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-02-10 14:31przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:2561

Rejestr zmian

 • [2020-02-10 14:31:30]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-01-24 09:32:42]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo