Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-09-21 ( Imieniny: Darii, Mateusza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Starostwo powiatowe w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko samodzielny referent w wydziale finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60 A 11 – 700 Mrągowo

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem :
  1. Wymagania niezbędne:
   • wykształcenie średnie ekonomiczne,
   • posiadany min. 2 letni staż pracy w administracji publicznej,
   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel),
   • umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo – księgowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
   • bardzo dobra znajomość podstawowych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • ukończenie szkoleń, kursów w zakresie finansów i rachunkowości.
 2. Zadania wykonywane na stanowisku samodzielny referent w Wydziale Finansowym:
  1. ewidencja dochodów budżetu powiatu – kompletowanie dowodów finansowych, sprawdzanie i dekretacja, analiza zaksięgowanych dochodów,
  2. obsługa programu „PUMA” w zakresie dochodów powiatu,
  3. sporządzanie obowiązujących sprawozdań z dochodów powiatu,
  4. przyjmowanie sprawozdań od podległych jednostek, straży i inspekcji oraz ich kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
  5. sporządzanie sprawozdań zbiorczych powiatu,
  6. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu powiatu oraz bilansów zbiorczych jednostek budżetowych wraz z załącznikami,
  7. sporządzanie bilansu skonsolidowanego powiatu,
  8. bieżące podnoszenie kwalifikacji, znajomość aktualnych przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.
 3. Warunki pracy na stanowisku
  1. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze (budynek bez windy),
  2. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy,
  3. wyjazdy służbowe, szkolenia,
  4. praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, 40 godz. tygodniowo.
 4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  Wymagane dokumenty:
  1. życiorys zawodowy (CV),
  2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. list motywacyjny, wraz uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  5. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie ,
  6. oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku,
  10. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk klauzuli informacyjnej oświadczenia dołączony do ogłoszenia o konkursie).
  Dokumenty dodatkowe:
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
  3. inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy (np. referencje, opinie).
 6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
  1. Termin:
   do dnia 8 września 2020 r.
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem ”Dotyczy naboru na stanowisko: samodzielny referent w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie”.
  3. Miejsce:
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A pokój nr 15, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11 – 700 Mrągowo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Mrągowie, a nie data stempla pocztowego.
 7. Informacje dodatkowe:

  Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe, a także złożyć komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu.

  Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również m.in.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządu terytorialnego organizuje się służbę przygotowawczą. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.mragowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A.

  Zastrzega sobie się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym z jego etapów.

Załączniki w formie elektronicznej

Ikonka pliku pdfOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 26.08.2020 r. znak: OR.2110.3.2020 (PDF, 123.7 KB)

Ikonka pliku MS WORDKlauzula informacyjna (ODT, 24.2 KB)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W WYDZIALE FINANSOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60 A 11-700 MRĄGOWO

Mrągowo, dnia 21 września 2020 r.

Nasz znak: OR.2111.3.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019, poz.1282) informuję, iż po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie została wybrana kandydatka – Pani Magdalena Zyśk zam. Mrągowo.

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe wolne stanowisko urzędnicze, po czym przystąpiła do testu kwalifikacyjnego, którego celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydatki niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Pani Magdalena Zyśk uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród kandydatów aplikujących do stanowiska samodzielnego referenta w Wydziale Finansowym. Z testu kwalifikacyjnego uzyskała 28 pkt/30 pkt.

Starosta
Barbara Kuźmicka-Rogala

Załączniki w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfInformacja o wynikach naboru (PDF, 108.7 KB)

 

Autor: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-08-27 12:12:29przez: Konrad Marcinkowski / Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala
Opublikowano:2020-08-27 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-09-21 14:38przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1138

Rejestr zmian

 • [2020-09-21 14:38:09]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo