Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. I 5zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

 1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXIV/107/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2020-2030.

§5

Wykonanie uchwały powierz a się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Rapkowski

Uzasadnienie

Jednostki samorządu terytorialnego w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi mają obowiązek opracowywania Wieloletniej Pro gnozy Finansowej (WPF). Ma to być dokument strategiczny, wieloletni - WPF musi obejmować rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata. Ma dawać informację o możliwościach realizacji inwestycji oraz obsługi zadłużenia w perspektywie kilkuletniej.
WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonu jąc ych w samorządach dokumentów planistycznych:

 • wieloletniego planu inwestycyjnego
 • limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE
 • prognozy spłaty długu.

WPF ma zapewnić racjonalną gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające m.in.:

 1. Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty) - Załącznik Nr 1.
 2. Wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - Załącznik Nr 2.

Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 i planu budżetu na 2021 rok. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań w latach 2021-2030 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2021 roku.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 kształtują się następująco:

 1. Dochody ogółem wynoszą 65 122 588 zł, w tym:
  • dochody bieżące 63 327 113 zł,
  • dochody majątkowe 1 795 475 zł.
 2. Wydatki ogółem wynoszą 66 298 857 zł, w tym:
  • wydatki bieżące 63 278 772 zł,
  • wydatki majątkowe 3 020 085 zł.
 3. Przychody wynoszą 3 476 269 zł.
 4. Rozchody wynoszą 2 300 OOO zł.
 5. Wynik budżetu - deficyt w kwocie 1 176 269 zł.

Na 2021 r. nie przewiduje się zaciągania kredytów bankowych. Spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 2.300.000 zł.
Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, które wynoszą 70 803 zł.

Z przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 wynika brak możliwości dalszego zadłużania się powiatu oraz konieczność racjonalizacji wydatków budżetowych.

Zmieniona przez

Uchwałę nr XL/176/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021 r.

Uchwałę nr XLII/188/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwałę nr XLIII/195/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 czerwca 2021 r.

Uchwałę nr XLVI/207/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVI/156/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. (PDF, 87.2 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (PDF, 274.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF (PDF, 57 KB)

Traci moc

Uchwała nr XXIV/107/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 marca 2020 r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-11 14:41:41przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-01-11 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Zmodyfikowano:2021-09-08 11:06przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:408

Rejestr zmian

 • [2021-09-08 11:06:41]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-06-29 10:27:38]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-06-07 14:20:52]Magdalena ŻebrowskaDodanie informacji o zmianie (uchwała nr XLII/188/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 31.05.2021 r.)
 • [2021-04-08 15:02:45]Izabela SadłowskaEdycja elementu
 • [2021-01-11 14:11:41]Izabela SadłowskaEdycja elementu

Banery/Logo