Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2021-10-20 ( Imieniny: Ireny, Kleopatry)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.122.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 63.327.113 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.795.475 zł.

§ 2.

 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.298.857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.278.772 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 3.020.085 zł.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 3.020.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.756.165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  • zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  • zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 6,
  • zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 1.176.269 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.005.225 zł,
 • nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 171.044 zł.

§ 4.

 1. Przychody budżetu w wysokości 3.476.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Rozchody budżetu w wysokości 2.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
– 2.000.000 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.):

 1. dochody w wysokości 40.500 zł,
 2. wydatki w wysokości 40.500 zł.

§ 7.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 395.600 zł; wydatki – 395.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.
 2. Rezerwa - zarządzanie kryzysowe - 120.000 zł.

§ 10.

 1.  Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do :
  1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
   • dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
   • dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.
  2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
   • zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
   bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

Wersja elektroniczna uchwały

ikona pliku pdfUchwała nr XXXVI/157/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 grudnia 2020 r. (PDF, 450.3 KB)

Załączniki w wersji elektronicznej

ikona pliku pdfZałącznik nr 1  (PDF, 270.3 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 1.06 MB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. (PDF, 45 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 3a - Pozostałe wydatki majątkowe (PDF, 18.2 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 4 - Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (PDF, 89.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. (PDF, 30.5 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (PDF, 20.4 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. (PDF, 26.4 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. (PDF, 36.6 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. (PDF, 36.8 KB)

ikona pliku pdfZałącznik nr 10 - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na postawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (PDF, 17.7 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-11 15:20:00przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2021-01-11 00:00:00przez: Izabela Sadłowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:504

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo