Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń  posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz.1132 z późn. zm).

Starosta Mrągowski informuje, że 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, w związku z tym zmianie uległy przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń.

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu.

Ustawa określa nowy katalog instytucji obowiązanych, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują  także Starostowie (art.130 ust.2), w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji na zasadach określonych w ustawie,  Starosta Mrągowski jako organ nadzorujący stowarzyszenia i fundacje informuje, iż zgodnie z ustawą instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w myśl art.2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy są m.in.:

 • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz.2167) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz.2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce       o wartości równej lub przekraczającej równowartość  10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana  jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane:

Zakres przyjmowanych lub dokonywanych płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, ze w chwili przyjęcia lub dokonania  płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000 euro, fundacja lub stowarzyszenie  stają się automatycznie instytucja obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej.

Obowiązku tego nie należy przenosić na relacje z innymi klientami lub inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

Obowiązki fundacji i stowarzyszeń (instytucji obowiązanych):

 • wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
 • wyznaczenie spośród członków zarządu lub organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,
 • wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji lub stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy,
 • w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo, osobą odpowiedzialną zarówno za wykonanie jak i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie jest osoba wykonująca  tę działalność,
 • identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,
 • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji,
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegającej bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji,
 • szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przekazywanie do generalnego inspektora informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro,
 • zawiadomienie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
 • wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
 • stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji

Na mocy art.130 ust.2 pkt.2-3, w związku z art. 2 ust.1 pkt.21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art.25a ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i art.14a ustawy o fundacjach, Starosta Mrągowski wzywa nadzorowane organizacje do przesłania informacji:

 1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
 2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych?

Starosta mrągowski  zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną) i fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu mrągowskiego, w przypadku gdy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy, o przekazanie informacji w formie złożonego pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, e-mail: sekretariat@powiat.mragowo.pl. Jeżeli zmieni się sytuacja w powyższym zakresie w Państwa organizacji, wskazane również jest poinformowanie o tym fakcie Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Kontrolowanie instytucji obowiązanych (Rozdział 12 ustawy).

Organizacja, która odpowiedziała twierdząco na któreś z powyższych pytań, jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu. Zasady kontroli instytucji obowiązanych uregulowane zostały w art.130-146 ustawy. Zgodnie z art.130 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru, kontrolę sprawują na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie- w odniesieniu do stowarzyszeń oraz na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie w odniesieniu do fundacji. Kontrola może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa  w art.133 ust.2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art.141) oraz wystąpienia pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art.142).

Kary administracyjne (Rozdział 13 ustawy).

W przypadku niedopełnienia nałożonych przez ustawę obowiązków przez ww. instytucje przewidziane są kary administracyjne, które nakłada Generalny inspektor  w drodze decyzji administracyjnej. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art.147, art.148 i art.149 ustawy.

Niniejszą informację proszę potraktować jako ciążących obowiązkach prawnych na Państwa organizacji.

Jeżeli Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy proszę o przekazanie pisemnej informacji do Starostwa Powiatowego, ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo. W przypadku gdy w powyższym zakresie  zmieni się sytuacja, proszę również o poinformowanie o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

Załączniki w wersji elektronicznej

Oświadczenie (DOCX, 15.3 KB)

Autor: Agnieszka Kęsik

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-03 10:33przez: Agnieszka Kęsik
Opublikowano:2021-11-03 00:00przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1619

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo