Skutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2019

Niżej wymienieni radni Rady Powiatu w Mrągowie głosowali za zmianą w porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w dniu 25.09.2019r. polegającą na wykreśleniu poniższych uchwał:

Jacek Gajda – KW Koalicja Obywatelska
Antoni Karaś - Klub Radnych PSL
Jan Łuński - Klub Radnych PSL
Andrzej Martyniuk - - Klub Radnych PSL
Andrzej Marzewski - Klub Radnych PIS
Mirosław Mikołajczyk - Klub Radnych PIS
Sławomir Prusaczyk – Klub Radnych PIS
Roman Rapkowski - Klub Radnych PSL
Beata Więcek – KW Koalicja Obywatelska

SKUTKI NIEPODJĘCIA UCHWAŁY RADY POWIATU W MRĄGOWIE W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU NA SESJI DNIA 25.09.2019r.

Kwota/działSkutek
16.000,00 Brak możliwości realizacji wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie dotyczących zakupu materiałów i usług w związku z otrzymanymi ponadplanowymi dochodami.
220.000,00 Nie powstanie w Mrągowie most na rzece Dajnie. Brak możliwości podpisania umowy na realizację zadania: „Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N". Dnia 06.09.2019r został przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy i w ciągu 30 dni należy podpisać umowę na wykonanie prac (tj. 30.09.2019r.). Powoduje to również utratę dofinansowania na ww. zadanie z Gminy Miasto Mrągowo w kwocie 200.000,00 zł oraz dofinansowanie z Ministerstwa Finansów –subwencji w kwocie 746.726,00 zł.
Dział 600 , 700 i 853 Brak możliwości zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji budżetu (dostosowanie dochodów i wydatków do obowiązujących przepisów). Dnia 30.09.2019roku kończy się III kwartał 2019 roku jest to okres sprawozdawczości budżetowej (sprawozdania z wykonania budżetu składane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, WM UW w Olsztynie oraz do Ministerstwa Finansów).
Dział 700 Nie powstanie przed zimą instalacja centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Rybno ul. Długa 17. Brak możliwości realizacji Uchwały Zarządu Powiatu w Mrągowie dotyczącej wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Rybno ul. Długa 17 celem dostosowania do użytkowania w zbilżającym się okresie grzewczym.
Dział 801 Brak możliwości rozliczenia końcowego zadania : „Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Sobczyńskiego 1 w Mrągowie" w kwocie 19.995 zł - jest to końcowa płatność z funduszy europejskich.
Brak możliwości naprawy szkód w jednostkach oświatowych (ZOS „BAZA" i CKUiZ w Mrągowie) w związku z wypłaceniem odszkodowań przez ubezpieczyciela.
Dział 852 Brak możliwości dofinansowania zadań ze środków PFRON:

Nie można podpisać porozumienia z Gminą Miasto Mrągowo na dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrągowie.

Nie można realizować dofinansowania dla EDO „ARKA „ w Mrągowie w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mikołajkach.

Brak możliwości realizacji wydatków bieżących w DPS w Mrągowie. Po stronie dochodów należy wprowadzić kwotę 32.000,00 zł ( jest to zwiększenie wynikające z wydanymi nowymi decyzjami odnośnie świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń 500+)
Brak możliwości wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie". W dniu 11.09.2019r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające pozyskanie środków na ww. zadanie ( warunkiem jest zabezpieczenie środków w budżecie w 2019 roku).

Brak możliwości realizacji Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie pomocy dla Gminy Sorkwity na pomoc pogorzelcom (podjęto uchwałę a nie wprowadzono do budżetu).

Dział 853 Brak możliwości realizacji programu „Opieka wytchnieniowa „ edycja 2019" z powodu niezabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 3.636,00 zł.
Dział 854 Brak możliwości dofinansowania zadań ze środków PFRON:
Nie można realizować dofinansowania dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w kwocie 173.492,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach.

 

SKUTKI NIEPODJĘCIA UCHWAŁ "OŚWIATOWYCH" PRZEZ RADĘ POWIATU W MRĄGOWIE DNIA 25.09.2019r.

UchwałaSkutek niepodjęcia uchwały przez Radę Powiatu
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mrągowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, Nazwa szkoły będzie niezgodna z obowiązującym systemem prawnym
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Mrągowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu mrągowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 roku, Sieć szkół powiatu mrągowskiego podjęta uchwałą XXXI/164/2017 nie będzie zgodna z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą - prawo oświatowe.
zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/258/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65, Nie zmieniając uchwały organ stanowiący nie wypełni ustawowego obowiązku wynikającego z art. 51 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245)
zmieniająca uchwałę Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mrągowski (Dz.U. Woj. Warm.- Maz. poz. 3499), Niepodjęcie uchwały nie pozwoli na unormowanie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 13.07.2012r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski (Dz.U. Woj. Warm.-Maz. poz. 2371), Niepodjęcie uchwały pozbawi możliwości wypłacania 300zł dodatku za wychowawstwo nauczycielom którym powierzono funkcję wychowawcy klasy.
powierzenia Gminie Miasto Mrągowo zorganizowania dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski, nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych, Niepodjęcie uchwały pozbawi możliwości nauczania religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangielicko – Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego.

Nagranie z XVI sesji Rady Powiatu w Mrągowie mozna również obejrzeć pod linkiem: https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_powiatu_w_mragowie-kadencja_1-sesja_15

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-09-26
Data publikacji:2019-09-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Wicestarosta - Paweł Długoborski
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1221

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-26 14:26:20Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiSkutki niepodjęcia uchwał przez Radę Powiatu w Mrągowie dnia 25.09.2019r.