Uchwała nr 86/585/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 70a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1653), w związku z Uchwałą Nr 0102-110/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2020, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mrągowski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki:

 1. do 100% opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe,
 2. do 100% opłaty za pozostałe formy doskonalenia zawodowego i szkolenia branżowego.

§ 3.

Ustala się formy oraz specjalności kształcenia, które mogą być objęte dofinansowaniem, o którym mowa w § 2:

 1. formy kształcenia:
  1. studia magisterskie lub podyplomowe
  2. seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia;
 2. specjalności kształcenia:
  1. związane z nowymi kierunkami kształcenia oraz potrzebami kadrowymi,
  2. doskonalące umiejętności nauczycieli przygotowujących do egzaminu zawodowego lub maturalnego,
  3. wspierające nauczycieli w zakresie motywacji i rozwoju,
  4. podnoszenie umiejętności TIK nauczycieli,
  5. wspomaganie ucznia i motywowanie do nauki,
  6. profilaktyka uzależnień i bezpieczeństwa w szkole,
  7. wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
  8. rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
  9. rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

§ 4

 1. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje formy doskonalenia dla poszczególnych szkół i placówek zawarte w załączniku do uchwały.
 2. Dyrektor szkoły/placówki składa do dnia 15 stycznia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Mrągowie sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 r.

§ 5

 1. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów lub korzystania z urlopu dziekańskiego.
 2. W przypadku nie ukończenia danego semestru studiów/kursu lub innej formy dającej kwalifikacje, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

§ 6

W budżecie Powiatu zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 40.630 zł, na dofinansowanie organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych i obejmujących nauczycieli więcej niż jednej szkoły, czy też placówki oświatowej oraz na zwiększenie, w uzasadnionych przypadkach, kwot na dofinansowanie w poszczególnych jednostkach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 86/585/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r. (PDF, 90.2 KB)

pdfZałącznik nr 1 - Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych podległych Powiatowi Mrągowskiemu w 2020 r. (PDF, 22.2 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:15

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-19 11:48:48Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 86/585/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.