Uchwała nr LII/322/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.

Na podstawie art.12 ust.8 lit.a ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.595 ze zm.), art.13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.), art.7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zm.) oraz art.199 i art.211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 53, składającej sie z działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 jako działka nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00004081/0, stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Mrągowo do 163/1000 części udziału i Powiatu Mrągowskiego do 837/1000 części udziału, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali, w sposób określony w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr LII/322/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r. (935,4 KB)