Kierownictwo

Kierownik Starostwa Powiatowego

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta, wybrany przez Radnych Powiatowych. Kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu. Osoby podległe staroście:
 • Sekretarz powiatu,
 • Skarbnik powiatu,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
 • powiatowe służby, inspekcje i straże
 • służbowo pracownicy starostwa

Kompetencje starosty

Starosta wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym i innych przepisów, które określają jego kompetencje, a w szczególności:
 1. jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży,
 2. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Starostwa jako pracodawcy samorządowego,
 3. zleca przeprowadzenie kontroli komórek organizacyjnych Starostwa,
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu. Czynności, o których mowa wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
 6. odpowiada za stan bhp i ochrony p.poż. w budynku Starostwa,
 7. wykonuje zadania wynikające z obrony cywilnej,
 8. przyjmuje interesantów w wyznaczonym przez siebie terminie.

Starosta ponosi odpowiedzialność za wykonywanie określonych ustawowo zadań z zakresu administracji publicznej, zastrzeżonych dla jego kompetencji.