Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-04-27

Mrągowo, 27 kwietnia 2018 roku

Znak pisma : ZP.272.5.17.2017.DK

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Powiat Mrągowski działający jako Podmiot Publiczny w postępowaniu pn.: „Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury” działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) –  dalej „p.z.p.” zawiadamia o unieważnieniu na podstawie  art. 93 ust. 1d p.z.p. w zw. z pkt 2.9 Rozdziału II Ogłoszenia o zamówienia, postępowania prowadzonegopn.: „Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury”. „Ogłoszenie o zamówieniu” zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  Dz.U./S S175 pod numerem 357725-2017-PL dnia 13.09.2017r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych

2018-04-17

Ogłoszenie nr 546439-N-2018 z dnia 2018-04-17

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu pt. „Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie” dla zadania realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych

Zapytanie ofertowe

2018-04-04

Mrągowo dnia 04.04.2018r.

Nasz znak: ROŚ.5520.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Mrągowie działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm., zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie:
Usuwanie i przechowywanie w 2018r. statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego następujących jezior: Tałty, Tałtowisko, Mikołajskie, Bełdany, Śniardwy ( położonych w granicach Powiatu Mrągowskiego), w przypadkach i na zasadach określonych zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych".

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mrągowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

2018-03-22

Ogłoszenie nr 535111-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.

Powiat Mrągowski: Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mrągowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej o: Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mrągowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

2018-02-02

Ogłoszenie w BZP nr 513632-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.

Powiat Mrągowski: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-09-13

Polska-Mrągowo: Roboty budowlane

2017/S 175-357725

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Przedmiot: Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych...etc.
Numer referencyjny: ZP.272.5.2017.DK

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-06-09
Data publikacji:2015-06-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:4031