Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

2018-11-16

Znak : ZP.272.10.2018.PN Ogłoszenie nr 649159-N-2018 z dnia 2018-11-16

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu pt. „Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie" dla zadania realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej > Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020; Oś priorytetowa 3 - Cyfrowy region; Działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych > Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

2018-12-19

Ogłoszenie nr 662875-N-2018 z dnia 2018-12-18

Powiat Mrągowski: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej >Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych > Nie

Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na podłączeniu i zapewnieniu stałego dostępu do Internetu

2018-12-28

Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

2018-11-15

Ogłoszenie nr 648612-N-2018 z dnia 2018-11-15

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej o: Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

2018-10-26

Uprzejmie zapraszam do składania nam ofert cenowych na wykonanie i dostawę do siedziby Starostwa Powiatowego w Mrągowie tablic rejestracyjnych, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1990) w trybie pisemnego zapytania ofertowego.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

2018-10-04

Ogłoszenie nr 632160-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej >Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych > Nie

Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-06-09
Data publikacji:2015-06-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:7997