Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXV/296/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.

Uchwała nr LXV/296/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1525) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.7 i art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Mrągowskiego, obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Mrągowie nr LI/226/2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2022-2030 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


 

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030
Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za lata 2021 i 2020. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mrągowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.
Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego została przygotowana na lata 2023-2030.
Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W kolumnie przewidywane wykonanie roku 2022 w pozycji rozchody uwzględniono wcześniejszą spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł, pomniejszając zaplanowane do spłaty raty w roku 2023 o kwotę 500 000 zł, oraz w roku 2024 o kwotę 500 000 zł. Na sesji w miesiącu listopad 2022 plan rozchodów zostanie zwiększony o kwotę 1 000 000 zł.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022 i planu budżetu na 2023 rok. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań
w latach 2023-2030 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji w 2023 roku.
Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030 kształtują się następująco:
1. Dochody ogółem wynoszą 81 038 741,51 zł, w tym:
- dochody bieżące 66 675 329,00 zł,
- dochody majątkowe 14 363 412,51 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 83 154 750,01 zł, w tym:
- wydatki bieżące 68 115 677,00 zł,
- wydatki majątkowe 15 039 073,01 zł.
3. Przychody wynoszą 3 916 008,50 zł.
4. Rozchody wynoszą 1 800 000,00 zł.
5. Wynik budżetu - deficyt w kwocie 2 116 008,50 zł.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

 Ikona pliku pdfUchwała LXV/296/2022  (PDF, 390 KB)

 Ikona pliku pdfUzasadnienie  (PDF, 624 KB)

Załączniki

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 2 707 KB)   Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 213 KB)

 Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 430 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 11 KB)

Zmieniona przez

Uchwała nr LXX/320/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 kwietnia 2023r.

Uchwała nr LXXI/329/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r.

Uchwała nr LXXII/337/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r.

Uchwała nr LXXIII/345/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 czerwca 2023r.

Uchwała nr LXXIV/349/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r.

Uchwała nr LXXV/351/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r.

Uchwała nr LXXVI/360/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 6 września 2023r.

Uchwała nr LXXVII/363/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 września 2023r.

Uchwała nr LXXVIII/368/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r.

Uchwała nr LXXIX/373/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r.

Uchwała nr LXXX/383/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-10 14:06przez:
Opublikowano:2023-01-10 10:32przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2024-01-09 10:31przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
Odwiedziny:665

Rejestr zmian

 • [2024-01-09 10:31:47]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXX/383/2023
 • [2023-12-11 13:43:26]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIX/373/2023
 • [2023-11-22 08:29:40]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVIII/368/2023
 • [2023-10-13 13:26:19]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVII/363/2023
 • [2023-10-13 10:50:09]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVI/360/2023
 • [2023-09-15 10:12:03]Grzegorz CendrowskiLXXV/351/2023
 • [2023-07-24 11:08:52]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIV/349/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r.
 • [2023-07-10 10:33:05]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXII/337/2023
 • [2023-07-07 15:28:23]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIII/345/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 czerwca 2023r.
 • [2023-07-06 08:35:08]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXII/337/2023
 • [2023-05-26 10:59:57]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu
 • [2023-05-26 10:27:04]Grzegorz CendrowskiEdycja elementu

Banery/Logo