Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXII/397/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 28 lutego 2024r.

Uchwała nr LXXXII/397/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 28 lutego 2024r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 123 259 737,49 zł, w tym:

dochody bieżące – 88 052 231,48 zł
dochody majątkowe – 35 207 506,01 zł

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 125 569 174,40 zł, w tym:

wydatki bieżące – 83 394 340,11 zł
wydatki majątkowe – 42 174 834,29 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 309 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 308 537,39 zł.

3) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
4) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
6) Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 709 436,91 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 708 537,39 zł.

8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 235,08 zł, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych, częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki gotówkowe, w sprawie egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w części:
- oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 4 171 984,00 zł,
- rozwojowej subwencji ogólnej, o kwotę 774 454,00 zł,
zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu:
- z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Piskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach pochodzącego z Powiatu Piskiego, kwota 3 744,00 zł,
- w związku końcowym rozliczeniem akredytowanego projektu w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 47 931,00 zł.


Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi                    4 998 348,08 zł

 

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów dróg bitumicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 235,08 zł, w celu dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu otrzymanego z lat ubiegłych częściowego zwrotu wpłaconej zaliczki na wydatki gotówkowe, w sprawie egzekucji z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 29 467,80 zł, zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.). Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie powinno być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w związku z czym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu powiatu. W budżecie na 2024 rok na zadanie z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, natomiast wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych za 2023 rok wyniosło 629 467,80 zł (sprawozdanie Rb-27S za 2023 rok, sporządzone dnia 12.02.2024 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie, o kwotę 31 442,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników Samodzielnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Mrągowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:
1) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 724 900,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat na PPK,
2) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, o kwotę 860 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat na PPK, kwota 832 120,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz cieplnej, kwota 27 980,00 zł,
3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 1 115 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, obsługi i administracji, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat na PPK, kwota 1 070 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz cieplnej, kwota 45 000,00 zł,
4) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 705 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat na PPK, kwota 660 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz cieplnej, kwota 45 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 31 442,00 zł, z tytułu oszczędności wynikających z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, celem podpisania porozumień z Powiatem Kętrzyńskim, w sprawie prowadzenia:
- ośrodka interwencji kryzysowej, kwota 16 800,00 zł,
- domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, kwota 7 800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
a) Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 26 133,36 zł, w związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej, z przeznaczeniem dla:
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołajkach, kwota 17 333,33 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mrągowie, kwota 8 000,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biskupcu, kwota 800,03 zł.
b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 2 625,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
c) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2022-1-PL01-KA 121 -VET-000055335 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 2 608,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetów:
1) Bursy Międzyszkolnej w Mrągowie, o kwotę 91 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 76 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz cieplnej, kwota 15 000,00 zł,
2) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie, o kwotę 172 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
3) Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie, o kwotę 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                    3 867 111,24 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                      56 042,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 1 192 511,84 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 5 233,00 zł, z tytułu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXII/397/2024 (PDF, 96 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 197 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 106 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLSX, 11 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 433 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS,X 16 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 150 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLS, 48 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 181 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLSX, 14 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 123 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 37 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF, 81 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLS, 36 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-06 16:28przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-03-06 16:48przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:219

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo