Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z  późn. zm.) oraz art. 7 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości  118 597 261,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego:  dochody bieżące w wysokości       82 949 355,28 zł,
         dochody majątkowe w wysokości       35 647 906,41 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 120 734 660,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, 
z tego: wydatki bieżące w wysokości      79 458 545,64 zł,
        wydatki majątkowe w wysokości      41 276 114,57 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 40 311 114,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 965 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 411 605,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, 
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nr 7,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 2 137 398,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 326 098,15 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie  1 767 025,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,  wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  z lat  ubiegłych w kwocie 44 275,37 zł.

§ 4

1. Przychody  budżetu w wysokości 4 537 398,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.
2. Rozchody budżetu w wysokości   2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9b. 

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 
 –  2 000 000,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
1)   dochody w wysokości  29 250,00 zł,
2)   wydatki w wysokości    29 250,00 zł.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 8

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 636 400 zł; wydatki – 636 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 12. 

§ 10

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 13.

§ 11

 W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
1. Rezerwa ogólna wynosi 180 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 385 154,00 zł z przeznaczeniem na: 
    - zarządzanie kryzysowe - 110.000 zł,
    - wypłaty odpraw emerytalnych  oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych jednostek organizacyjnych zaliczanych    
        o działu 801- Oświata i wychowanie i 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 275 154,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do :
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni¬kające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, tj. do:
   - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,
   - dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi,
  - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
     a/ zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
     b/ zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:
   - zmian w planie  rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. do:
  - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub 
   zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXX/382/2023 (PDF, 86 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 523 KB)     Ikona pliku MS WORDUzasadnienie (DOC, 266 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 794 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 213 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1a (PDF, 280 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1a (XLSX, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 780 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 548 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2a (PDF, 692 KB)        Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2a (XLS, 66 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 75 KB)              Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLSX, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 12 KB)              Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 31 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 162 KB)            Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 57 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF, 179 KB)            Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLSX, 26 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6a  (PDF, 44 KB)          Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6a (XLS, 33 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 7  (PDF, 30 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 7 (XLSX, 15 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 8  (PDF, 45 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 8 (XLSX, 15 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9  (PDF, 36 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 9 (XLS, 40 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9a  (PDF, 19 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 9a (XLS, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 9b  (PDF, 11 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 9b (XLS, 28 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 10  (PDF, 22 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 10 (XLS, 36 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 11  (PDF, 13 KB)             Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 11 (XLS, 34 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 12  (PDF, 86 KB)           Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 12 (XLS, 37 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 13  (PDF, 129 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 13 (XLS, 38 KB)

Zmieniona przez

Uchwała nr LXXXI/393/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 stycznia 2024r.

Uchwała nr LXXXII/397/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 28 lutego 2024r.

Uchwała nr LXXXIII/400/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 marca 2024r.

Uchwała nr LXXXIV/403/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 2024r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-08 15:14przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-01-08 10:32przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-09 10:31przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:407

Rejestr zmian

  • [2024-05-09 10:31:33]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXXIV/403/2024
  • [2024-04-03 13:50:22]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXXIII/400/2024
  • [2024-03-06 16:49:34]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXXII/397/2024
  • [2024-02-01 15:10:01]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXXI/393/2024
  • [2024-01-08 15:36:45]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2024-01-08 15:19:29]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo