Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-05-22 ( Imieniny: Emila, Neleny)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXIII/400/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 marca 2024r.

Uchwała nr LXXXIII/400/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27 marca 2024r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 123 825 924,15 zł, w tym:
dochody bieżące – 88 618 418,14 zł
dochody majątkowe – 35 207 506,01 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 126 153 361,06 zł, w tym:
wydatki bieżące – 83 960 526,77 zł
wydatki majątkowe – 42 192 834,29 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 326 537,39 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
4) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
6) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 2 000 899,52 zł,
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 537,39 zł.

7) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Mrągowskiemu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 ) na obsługę zadań realizowanych przez samorząd.

 

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi                117 718,66 zł

 

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami planu wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 1 050,00 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy niezbędnej do sprzedaży nieruchomości położonej w Cudnochach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 4 972,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych, nie objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 1 985,66 zł, w związku ze zwrotem dotacji do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z tytułu zwrotu kosztów nauki przez funkcjonariusza, który nie wywiązał się z terminu przepracowania 3 lat po zakończeniu nauki, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 82,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami, w celu utworzenia nowego paragrafu, w związku z dodatkowymi kosztami związanymi ze zdobyciem przez pracownika Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprawnień do obsługi i rejestracji broni pneumatycznej, będącej własnością Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 115 733,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz.44 ).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Mrągowskiego Ośrodka Sportowego „BAZA” w Mrągowie, o kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn. „Zakup przyczepy na łódki klasy 420”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                123 822,66 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                  6 104,00 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi        18 000,00 zł


PRZYCHODY I ROZCHODY
Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu, o kwotę 18 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXIII/400/2024 (PDF, 89 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 21 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 59 KB)      Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 10 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 185 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 12 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 285 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLS, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 707 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 27 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 127 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 37 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-04-03 10:54przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-04-03 13:48przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-04-03 13:47przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:173

Rejestr zmian

  • [2024-04-03 13:47:34]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo