Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXXIV/403/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 2024r.

Uchwała nr LXXXIV/403/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 24 kwietnia 2024r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 125 783 679,16 zł, w tym:
dochody bieżące – 89 616 749,89 zł
dochody majątkowe – 36 166 929,27 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 128 111 116,07 zł, w tym:
wydatki bieżące – 84 958 858,52 zł
wydatki majątkowe – 43 152 257,55 zł
Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 326 537,39 zł.
3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
4) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
5) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
6) Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
7) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 zł, w tym:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 537,39 zł.
8) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu powiatu, o kwotę 959 423,26 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi etap II”, dostosowując montaż finansowy zadania, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 643,90 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie kursu płacowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 700 000,00 zł, z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na realizację projektu pn. „Wspieramy i usamodzielniamy”.


Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi                       700 643,90 zł
Łącznie kwota zwiększenia dochodów majątkowych wynosi                959 423,26 zł


2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 959 423,26 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno – Rozogi etap II”, dostosowując montaż finansowy zadania, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie, o kwotę 643,90 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika w zakresie kursu płacowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu:
- Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowych paragrafów, celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w projekcie Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114977 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 410,39 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowych paragrafów, celem zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w projekcie Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, kwota 410,39 zł.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 718 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspieramy i usamodzielnimy”, z tytułu przyznanego dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w kwocie 700 000,00 zł oraz wkładu własnego w wysokości 18 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, o kwotę 18 900,00 zł, przenosząc ją do innego działu, z przeznaczeniem na wkład własny w celu realizacji projektu pn. „Wspieramy i usamodzielnimy”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                        720 364,68 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                         19 720,78 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi                959 423,26 zł


Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXXIV/403/2024 (PDF, 103 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 97 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 81 KB)        Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLSX, 11 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 157 KB)      Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLSX, 12 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 270 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLSX, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 204 KB)    Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 53 KB) 

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 122 KB)      Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 37 KB) 

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF,  72 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLS, 35 KB) 

Zmienia

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-05-09 10:26przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-05-09 11:47przez: Grzegorz Cendrowski
Zmodyfikowano:2024-05-09 11:47przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:226

Rejestr zmian

  • [2024-05-09 11:47:25]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
  • [2024-05-09 11:29:27]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu

Banery/Logo