Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - UCHWAŁA Nr III/15/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.05.2024 r.

UCHWAŁA Nr III/15/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.05.2024 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXXX/382/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
dochody – 125 888 356,16 zł, w tym:
dochody bieżące – 89 721 426,89 zł
dochody majątkowe – 36 166 929,27 zł
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
wydatki – 128 215 793,07 zł, w tym:
wydatki bieżące – 85 063 535,52 zł
wydatki majątkowe – 43 152 257,55 zł

Deficyt budżetu wynosi 2 327 436,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 326 537,39 zł.

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały: Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
4) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały: Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.
5) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
6) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
7) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały: Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
8) Przychody budżetu powiatu ustala się w kwocie 4 727 436,91 zł, w tym:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 669 568,37 zł, w tym:
1.1 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w kwocie 1 172 976,14 zł,
1.2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 476 625,00 zł,
1.3 Środki z Funduszu Pomocy, w kwocie 19 967,23 zł,
2. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 331 331,15 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 537,39 zł.

9) Rozchody budżetu powiatu ustala się w kwocie 2 400 000,00 zł, w tym:
- spłata rat pożyczek bankowych w kwocie 2 400 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kręciewski

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu w Mrągowie proponuje następujące zmiany budżetu na 2024 rok:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 350,00 zł, z tytułu:
- odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego oraz za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Mrągowskiego, kwota 3 000,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kwota 1 350,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, w związku z:
- przyznaną darowizną od firmy Samo Centrum Dorota Latos z siedzibą w Ząbkach, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu szkoleniowego pn.: „Narzędzia wsparcia uczniów w trudnych obszarach wychowawczych – spektrum autyzmu”, kwota 2 000,00 zł,
- podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 8 000,00 zł,
2) I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, w związku z:
- przyznaną darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejewie, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu szkoleniowego pn.: „Strefa Nauczyciela - Edukacja w cyfrowej rzeczywistości - AI jako narządzie wspierające działania edukacyjne oraz cyberbezpieczeństwo w pracy nauczyciela”, kwota 3 750,00 zł,
- podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkolenia pracowników pedagogicznych, kwota 15 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu, o kwotę 13 631,00 zł w związku z pozyskanymi środkami na realizację akredytowanych projektów w ramach programu ERASMUS +, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, realizowanych przez:
- Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie, kwota 5 369,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, kwota 8 262,00 zł.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi                       46 731,00 zł

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Starostwa Powiatowego
w Mrągowie, o kwotę 2 902,85 zł, w celu utworzenia nowego paragrafu, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1755N w miejscowości Stary Gieląd w zakresie przebudowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Zawada w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696N w miejscowości Mikołajki w zakresie budowy drogi dla rowerów”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Kosewo- Kosewo Górne w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765N w miejscowości Dłużec w zakresie budowy drogi dla pieszych”, kwota 580,57 zł.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, o kwotę 2 902,85 zł, na wyżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 160,00 zł, w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na koszty administracyjne dotyczące lokali przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 700,00 zł, poprzez przesunięcie między paragrafami i utworzenie nowego paragrafu, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 160,00 zł, przenosząc ją do innego działu, w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na koszty administracyjne dotyczące lokali przy ul. Warszawskiej 8 w Mrągowie.
Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 4 350,00 zł, z przeznaczeniem na:
- dokonywanie zleceń dotyczących umieszczania w prasie ogłoszeń związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, kwota 3 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego wraz z pochodnymi z tytułu zasądzonych i wpłaconych kosztów zastępstwa procesowego, w sprawie o zapłatę przeciwko Klubowi Sportowemu „BAZA Mrągowo”, kwota 1 350,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków bieżących budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, o kwotę 2 176,00 zł, poprzez utworzenie nowych paragrafów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie oraz na zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przed komputerem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie, o kwotę 18 750,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przyznaną darowizną od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania w Czerniejewie, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 10 000,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przyznaną darowizną od firmy Samo Centrum Dorota Latos z siedzibą w Ząbkach, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników pedagogicznych,
- Starostwa Powiatowego w Mrągowie, o kwotę 726,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z realizacją pilotażowego projektu edukacyjnego pn.: „Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu pn.: „Branżowe Oddziały Wojskowe”, z powodu nieuznania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakupu części elementów wyposażenia pracowni gastronomicznej.
Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, o kwotę 726,68 zł, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej wraz z odsetkami do Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z realizacją pilotażowego projektu edukacyjnego pn.: „ Założenia programowo – organizacyjne pilotażowego projektu pn.: „Branżowe Oddziały Wojskowe”.


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu:
a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114975 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 8 262,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
b) Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie z przeznaczeniem na realizację akredytowanego projektu Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114974 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, o kwotę 5 369,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.


Łącznie kwota zwiększenia wydatków bieżących wynosi                       50 493,68 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków bieżących wynosi                        3 762,68 zł
Łącznie kwota zwiększenia wydatków majątkowych wynosi                  2 902,85 zł
Łącznie kwota zmniejszenia wydatków majątkowych wynosi                2 902,85 zł


Zarząd Powiatu w Mrągowie wnosi o podjęcie uchwały

 

Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUCHWAŁA Nr III/15/2024 RADY POWIATU W MRĄGOWIE Z DNIA 29.05.2024 r. (PDF, 38 KB)

Ikona pliku pdfUzasadnienie (PDF, 193 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 104 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 11 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 194 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 13 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 3 (PDF, 285 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 3 (XLS, 23 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 4 (PDF, 63 KB)         Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 4 (XLS, 33 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 5 (PDF, 207 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 5 (XLS, 53 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 6 (PDF, 719 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 6 (XLS, 28 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 7 (PDF, 121 KB)        Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 7 (XLS, 13 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXXX/382/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-06-06 11:58przez: Biuro Rady
Opublikowano:2024-06-06 12:31przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:97

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo